ความสุขอย่างยั่งยืนของครอบครัวไทยยุคดิจิทัล (รศ. ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์)

ความสุขอย่างยั่งยืนของครอบครัวไทยยุคดิจิทัล
รศ. ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์
ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
กรรมการในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

ความสุขอย่างยั่งยืนของครอบครัวไทยยุคดิจิทัล

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดย ศ. ดร.ปกรณ์  อดุลพันธุ์  นายกราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วย ศ. ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา และนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำคณะราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาไปร่วมพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

15681 156841568315682

IMG_5347 IMG_5348 IMG_5350 IMG_5354 IMG_5355 IMG_5357