งานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๓

วันนี้ (๑๙ เม.ย. ๖๒) เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๓ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๙ เมษายน ของทุกปี โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีและมอบเข็มเครื่องหมายราชบัณฑิตแก่ราชบัณฑิตที่ได้รับโปรดเกล้าฯ และเข็มเครื่องหมายภาคีสมาชิกแก่ภาคีสมาชิกที่ได้รับแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน และนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา มอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ และในเวลา ๑๐.๐๐ น. จัดพิธีสงฆ์พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ บริเวณโถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
IMG_6989

IMG_7000

IMG_7007

IMG_7009

IMG_7019

IMG_7029

IMG_7032

IMG_7079

IMG_7085

IMG_7097

IMG_7118

IMG_7133

IMG_7137

IMG_7139

IMG_7142

IMG_7147

IMG_7157

IMG_7195

IMG_7208

การอบรม “การใช้งานระบบบูรณาการสร้างงานวิชาการแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา” ตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๒ นางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการอบรม “การใช้งานระบบบูรณาการสร้างงานวิชาการแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดยมีคณะผู้จัดทำระบบบูรณาการสร้างงานวิชาการจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทคให้การอบรม วัตถุประสงค์ของการอบรมคือเพื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ คณะทำงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลงานประชุมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา สามารถนำความรู้ไปใช้จัดการและจัดเก็บข้อมูลงานประชุมในความรับผิดชอบของตน ซึ่งทำให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาสามารถจัดการข้อมูลงานวิชาการสาขาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ นำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลงานวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาต่อไป
IMG_6353

IMG_6361

IMG_6366

IMG_6368

IMG_6373

IMG_6375

IMG_6376

IMG_6382

IMG_6392

IMG_6396

เชิญร่วมการสัมมนาวิชาการในโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง ศิลปะกับชีวิตในสังคมไทย ๔.๐

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยสำนักศิลปกรรม ขอเชิญผู้สนใจร่วมการสัมมนาวิชาการในโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง ศิลปะกับชีวิตในสังคมไทย ๔.๐ ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์บอลรูมแสนสุข โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ โครงการราชบัณฑิตสัญจร ๒๕๖๒ พร้อมกำหนดการ จ.ชลบุรี
และกรุณาตอบกลับภายในวันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๕
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง และนางสาวศยามล แสงมณี โทร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๓๐๑๕, ๒๐๔๕