การประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ กองวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

1 IMG_1827 IMG_1828 IMG_1829 IMG_1832 IMG_1833 IMG_1837 IMG_1838

 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานราชบัณฑิตยสภาพร้อมมอบนโยบาย

วันนี้ (๒๓ ส.ค. ๖๒) เวลา ๙.๐๐ น. นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานราชบัณฑิตยสภาพร้อมมอบนโยบาย โดยมี ศ. นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล  นายกราชบัณฑิตยสภา ศ. ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑ ประธานและเลขานุการสำนักทั้ง 3 สำนัก พร้อมด้วยนางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่ผ่านมาและที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายแก่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยให้แนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจและภารกิจหลักของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้ การส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น รวมถึงการเสนอแนะความเห็นในเรื่องที่ประโยชน์แก่รัฐบาล และบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการช่วยสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล ๔ ปี ทั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับและดูแลสำนักงานราชบัณฑิตยสภายินดีที่จะช่วยสนับสนุน ประสานและผลักดันงานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในทุกด้าน

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

ผู้บริหารเข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง และสรุปภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล  นายกราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เข้าพบ นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง และสรุปภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

พบ รมต2_๑๙๐๘๐๒_0001 พบ รมต2_๑๙๐๘๐๒_0002 พบ รมต2_๑๙๐๘๐๒_0003 พบ รมต2_๑๙๐๘๐๒_0004 พบ รมต2_๑๙๐๘๐๒_0005 พบ รมต2_๑๙๐๘๐๒_0006

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ไปสู่มาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-publication) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ไปสู่มาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-publication) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ ข้าวสาร เวียงใต้  โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล  นายกราชบัณฑิตยสภา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ช่วงเช้ามีการอภิปรายเรื่อง “การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ไปสู่มาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-publication)” โดยวิทยากร คือ นายสัญญา  บัณฑิตลักษณะ และนายพงศ์ธีระ  พัฒนพีระเดช  ดำเนินรายการโดย นายปิยะพงษ์  โพธิ์เย็น ส่วนช่วงบ่ายมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

1 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0003 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0004 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0005 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0006 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0007 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0008 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0009 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0011 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0012 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0013 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0014 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0015 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0016 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0017 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0018 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0019 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0020 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0021 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0022 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0024

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่รัฐบาลจัดขึ้น โดยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ท้องสนามหลวง และเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9-1 10

ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา และเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลด้วย

10-1 11 12 14S__54870020DE0454EF-A9F4-4A54-92CD-63315F972E24B07AD951-32E1-42C8-89B6-0B21D4FB4FEB4A9994FB-ECB0-42D1-9DFE-D646C8FF0799