สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางดวงตา ตันโช เลขธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานนำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

IMG_8037 IMG_8041 IMG_8046 IMG_8061 IMG_8063 IMG_8078 IMG_8083 IMG_8086 IMG_8088 IMG_8092

อนึ่ง ในอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวบุญธรรม กรานทอง รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

IMG_8357 IMG_8361 IMG_8364 IMG_8365 IMG_8367 IMG_8370 IMG_8372 IMG_8376

 

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. แจ้งความจำนงเพื่อร่วมบริจาคได้ที่ธุรการกอง หรือสำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามเอกสารแนบ

ใบบริจาคจตุปัจจัย เนื่องในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

Image170720084842-000

ป้ายประชาสัมพันธ์กฐินพระราชทาน63jpg_Page1

กิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ การจัดประกวดและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และส่งเสริมการอ่าน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓
โดยขอให้ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์วีดิทัศน์ที่บันทึกการเล่าเรื่องมีความยาวประมาณ ๕ นาที ที่ถ่ายทำต่อเนื่อง ห้ามตัดต่อ ห้ามแทรกภาพ หรือเสียงอื่นใดเพิ่มเติม
ซึ่งโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนสนับสนุนการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของนักเรียน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
โดยมีกำหนดการส่งใบสมัครและผลงานภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่ http://www.eto.ku.ac.th/royin
หรือส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/tnCCrYknYErWzr2Q8
หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๐๙๕๒ ๗๗๖๘, ๐๘ ๒๙๑๖ ๐๗๕๖ และ ๐๙ ๔๙๒๕ ๙๒๕๕

ประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นของกินของเล่นของใช้

๕ อันดับ หนังสือขายดี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

Print

๕ อันดับ หนังสือขายดี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

อันดับ ๑ ราชาศัพท์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาววชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

อันดับ ๒ พจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

อันดับ ๓ พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา

อันดับ ๔ พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสภา

อันดับ ๕ พจนานุกรมโบราณศัพท์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา