ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และเสด็จออก ณ สีหบัญชร ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
1

2

3

4

5

6

7

8

7140

7144

7146

7150

7151

7152

7155

IMG_7584

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการ/ผู้เข้าร่วมโครงการ/ราชบัณฑิต/ภาคีสมาชิก/กรรมการวิชาการ) ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT ซึ่งให้กรอกเลขบัตรประชาชนของตนเอง (เพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น) โดยมีช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดังนี้

>>      ช่องทางที่ ๑    https://itas.nacc.go.th/go/eit/y1rshm

>>      ช่องทางที่ ๒   QR Code

2.QR Code EIT

การบรรยายเรื่อง “การวิจัยแบบสหวิทยาการเป็นทางออกของประเทศไทย (The Interdisciplinary Research is a solution for Thailand)”

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” ครั้งที่ ๑๔ โดยคณะกรรมการสหวิทยาการฯ ประกอบด้วย นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ พลเอก ดร.วสุ ชนะรัตน์ รศ. ดร.สยาม อรุณศรีมรกต และ ดร.คุณากร เพชรคง ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การวิจัยแบบสหวิทยาการเป็นทางออกของประเทศไทย (The Interdisciplinary Research is a solution for Thailand)”

IMG_4492 IMG_4491 IMG_4483 IMG_4485 IMG_4489

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดอบรม “การใช้งานระบบศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์” ตามโครงการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๒ นางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการอบรม “การใช้งานระบบศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์” แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เรียนรู้การใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลหรือการใช้งานระบบ ซึ่งคณะผู้จัดทำจะนำไปปรับปรุงหรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบต่อไป โดยมีคณะผู้จัดทำระบบจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทคให้การอบรม
การให้บริการระบบศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์ จะเปิดให้ประชาชนค้นคว้าข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ซึ่งเบื้องต้นในระบบได้นำข้อมูลศัพท์บัญญัติวิชาการจำนวน ๑๕ สาขา ได้แก่ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ศัพท์วิทยาศาสตร์ ศัพท์พลังงาน (เธอร์โมไดนามิกส์) ศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ ศัพท์ยานยนต์และเครื่องยนต์ ศัพท์เศรษฐศาสตร์ ศัพท์นิติศาสตร์ ศัพท์ภูมิศาสตร์ ศัพท์ประกันภัย ศัพท์สังคมวิทยา ศัพท์ภาษาศาสตร์ทั่วไป ศัพท์ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ศัพท์ศิลปะ ศัพท์วรรณกรรม และศัพท์สถาปัตยกรรม ทดลองให้บริการผ่านระบบออนไลน์ก่อน หากระบบนี้เป็นที่สนใจและมีผู้เข้าใช้งานมากขึ้น ในอนาคตสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะนำข้อมูลศัพท์บัญญัติสาขาวิชาอื่นเพิ่มเติมลงในฐานข้อมูลศัพท์บัญญัติเพื่อให้บริการต่อไป
IMG_7261

IMG_7262

IMG_7263

IMG_7264

IMG_7265

IMG_7269

IMG_7271

IMG_7272

IMG_7275

IMG_7277

IMG_7290

IMG_7294

IMG_7301

IMG_7304

IMG_7308