สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่รัฐบาลจัดขึ้น โดยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ท้องสนามหลวง และเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9-1 10

ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา และเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลด้วย

10-1 11 12 14S__54870020DE0454EF-A9F4-4A54-92CD-63315F972E24B07AD951-32E1-42C8-89B6-0B21D4FB4FEB4A9994FB-ECB0-42D1-9DFE-D646C8FF0799

 

 

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันนี้ (๒๔ ก.ค. ๖๒) เวลา ๙.๔๙ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานอ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภากล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ดังนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า …(ออกนามของผู้กล่าว แต่ละบุคคล)…
ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน
สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา
ตามแนวทางในพระบรมราโชวาท ตลอดไป”
IMG_0046

IMG_0054

IMG_0056

IMG_0058

IMG_0060

IMG_0061

IMG_0063

IMG_0070

IMG_0094

วีดิทัศน์โครงการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๙ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้วยแนวทางสหวิทยาการไปสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

วีดิทัศน์โครงการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๙
เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้วยแนวทางสหวิทยาการไปสู่การปฏิบัติ
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดอุดมธานี

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดอุดมธานี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. แจ้งความจำนงเพื่อร่วมบริจาคได้ที่ธุรการกอง หรือสำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามเอกสารแนบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๑๐๓๖, ๒๐๐๖, ๒๐๐๙, ๒๐๒๕

ใบบริจาคจตุปัจจัย เนื่องในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ประกาศ-ใบถวายผ้าพระกฐินปี62

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางออนไลน์

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ https://web.ocsc.go.th/forking/

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒

Thai_Banner
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒
ในหัวข้อการจัดงาน ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น “ภาษาไทยในกระแส ๔.๐”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐-๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
โดยมีรายละเอียดการจัดงานตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

กำหนดการวันภาษาไทย 62

[* สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอปิดรับลงทะเบียนร่วมงานเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงานภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ *]

ทั้งนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงผ่านทาง Facebook Live และ YouTube Live ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้เช่นกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒