ประกาศเลื่อนการจัดงานมอบรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Corona Virus Disease 2019: C-19) ในประเทศไทย  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเลื่อนการจัดงานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ” ให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งเดิมกำหนดจัดใน“วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓” ออกไปจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะคลี่คลายลงและอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมจะจัดงานได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นทางเว็บไซต์ (ออนไลน์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของราชบัณฑิตยสภา ปี ๒๕๖๓

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นทางเว็บไซต์ (ออนไลน์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของราชบัณฑิตยสภา ปี ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์ : แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในบทบาทและการให้บริการของราชบัณฑิตยสภาของผู้รับบริการ เพื่อนำผลที่ได้ไปเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงบทบาทและการให้บริการของราชบัณฑิตยสภาให้ตรงกับความต้องการของผู้รับให้มากยิ่งขึ้น

ผู้ตอบแบบสำรวจจะได้รับหนังสือพจนานุกรมศัพท์ปฐพีศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ตอบแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และจะจัดส่งหนังสือหลังปิดตอบแบบสำรวจ

ตอบแบบสำรวจได้ที่ : ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นทางเว็บไซต์ (ออนไลน์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของราชบัณฑิตยสภา ปี ๒๕๖๓

 

1 - Copy