สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย : ภาคกลาง

เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา ๒ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย : ภาคกลาง เพื่อให้ครูภาษาไทยที่เข้ารับการอบรมได้เสริมความรู้ แนวคิด และมุมมองทางด้านภาษาและนำไปใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป
3 2 1 4 5 6 IMG_5060 IMG_5030 IMG_5027 IMG_5025 7 IMG_5129 IMG_5154 IMG_5157 IMG_5200 IMG_5201
การอบรมฯ วันแรก มีการบรรยายเรื่อง “องค์ความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดย นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และมีบรรยายเรื่อง “เป้าหมายและกลวิธีการสอนวรรณคดีไทย” โดย ศ. ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ส่วนวันที่สอง มีการบรรยายเรื่อง “เนื้อหาสาระที่จำเป็นสำหรับการสอนภาษาไทย” โดย รศ. ดร.นววรรณ พันธุเมธา ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม บรรยายเรื่อง “ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย” โดย รศ. ดร.ศานติ ภักดีคำ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ทั้งนี้ มีครูอาจารย์ภาษาไทยจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลางให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ขอเชิญรับชมรายการ ๓ นาทีกับราชบัณฑิต ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

ขอเชิญรับชมรายการ ๓ นาทีกับราชบัณฑิต ออกอากาศทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา ๑๖.๕๕-๑๗.๐๐ น.
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

IMG_0256 IMG_0252 IMG_0253 IMG_0254 IMG_0255

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมายังสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเพื่อพบและประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของสำนักในราชบัณฑิิตยสภาที่จะช่วยสนับสนุนงานของรัฐบาล

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ หอประวัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมายังสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเพื่อพบและประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของสำนักในราชบัณฑิิตยสภา ซึ่งได้แก่สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง สำนักวิทยาศาสตร์ และสำนักศิลปกรรม ที่จะช่วยสนับสนุนงานของรัฐบาล ในการนี้ ผู้แทนของสำนัก ได้แก่ ประธานสำนักและเลขานุการสำนัก ทั้ง ๓ สำนัก นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าร่วมประชุมด้วย

IMG_9363 IMG_9367 IMG_9377 IMG_9384 IMG_9388 IMG_9391 IMG_9395 IMG_9396 IMG_9401 IMG_9406

ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศจีน ขอเข้าพบเพื่อขอความอนุเคราะห์ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษาแห่งชาติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

S__24731652

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณะของ รศ.ZHU MENG ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศจีน พร้อมด้วย ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสที่สนใจและเดินทางมาประสานการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายภาษาของประเทศไทย และความเปลี่ยนแปลงของเนื้อหายุทธศาสตร์ จึงถือโอกาสขอเข้าพบเพื่อขอความอนุเคราะห์ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษาแห่งชาติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา