สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ณ ท้องสนามหลวง

วันนี้ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑) เวลา ๙.๐๐ น. นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ  เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ณ ท้องสนามหลวง

142619 142639 142642 142644

พิธีแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

วันนี้ (๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑) เวลา ๙.๓๙ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิธีแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
IMG_1279

IMG_1305

IMG_1306

IMG_1343

IMG_1350

IMG_1355

IMG_1372

IMG_1377

IMG_1390

สมาชิกสมาพันธ์องค์กรเพื่อการพัฒนาหนังสือและการอ่าน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมนักแปลและล่าม กรรมการและสมาชิกชมรมพิสูจน์อักษรมาศึกษาดูงานด้านภาษาไทยของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา มอบหมายให้นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางภาษา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา” ให้คณะของ ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล ในโอกาสนำสมาชิกสมาพันธ์องค์กรเพื่อการพัฒนาหนังสือและการอ่าน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมนักแปลและล่าม กรรมการและสมาชิกชมรมพิสูจน์อักษรมาศึกษาดูงานด้านภาษาไทยของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประวัติ
S__3645645

S__3645647

S__3645757

S__3645758

S__3645759

S__3645760

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าชมและทดลองใช้ “พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙”

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าชมและทดลองใช้ “พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙” ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดทำขึ้นโดยมีรูปแบบที่สอดคล้องกับกระบวนการรับรู้ของคนพิการทางการได้ยินและประโยชน์ในด้านการนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน นำเสนอและแสดงผลแบบสื่อประสม (multimedia) มีองค์ประกอบหลักคือ (๑) รูปภาพ (๒) อักษรไทย (๓) ภาษามือไทย และ (๔) เสียงประกอบ เนื้อหาประกอบด้วย คำศัพท์ ลักษณนามทั้งแบบแสดงท่ามือแต่ละแบบ ตัวอย่างประโยค ๔ แบบ ได้แก่ ประโยคบอกเล่า, ประโยคคำถาม-คำตอบที่ ๑, ประโยคคำถาม-คำตอบที่ ๒ และประโยคคำสั่ง/ขอร้อง/ชักชวน/อื่น ๆ

พจนานุกรมภาษามือไทยนี้เป็นประโยชน์แก่คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางการเห็น ล่ามภาษามือ ครูที่สอนในโรงเรียนโสตศึกษา/โรงเรียนที่มีคนพิการทางการได้ยินเรียนร่วม ครอบครัวของคนพิการทางการได้ยิน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทางการได้ยิน และผู้สนใจทั่วไป

ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมและทดลองใช้้ที่เว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา www.royin.go.th เข้าไปที่ พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา และทดลองใช้ตามขั้นตอนได้
1537865558888

1537865658570

1537865681039

1537865696603

FireShot Capture 1 - พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิต

การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ศาสตราจารย์สุดาศิริ วศวงศ์)

การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ศาสตราจารย์สุดาศิริ วศวงศ์
ภาคีสมาชิก
ประเภทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายสังคม
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว