ครอบครัวไทยภายใต้ประเทศไทย ๔.๐ ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่าน

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดการฝึกอบรม เรื่อง “ครอบครัวไทยภายใต้ประเทศไทย ๔.๐ ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่าน” เมื่อวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ -๑๖.๐๐ น.
IMG_0008

IMG_0065

IMG_0069

IMG_0161

IMG_0163

IMG_9809

IMG_9813

IMG_9832

IMG_9840

IMG_9849

IMG_9855

IMG_9868

IMG_9882

IMG_9885

IMG_9887

IMG_9917

IMG_9931

IMG_9944

IMG_9967

IMG_9980

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ถึงแก่อนิจกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ถึงแก่อนิจกรรม

ดร-ชัยอนันต์-อนิจกรรม

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย : ภาคกลาง

เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา ๒ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย : ภาคกลาง เพื่อให้ครูภาษาไทยที่เข้ารับการอบรมได้เสริมความรู้ แนวคิด และมุมมองทางด้านภาษาและนำไปใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป
3 2 1 4 5 6 IMG_5060 IMG_5030 IMG_5027 IMG_5025 7 IMG_5129 IMG_5154 IMG_5157 IMG_5200 IMG_5201
การอบรมฯ วันแรก มีการบรรยายเรื่อง “องค์ความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดย นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และมีบรรยายเรื่อง “เป้าหมายและกลวิธีการสอนวรรณคดีไทย” โดย ศ. ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ส่วนวันที่สอง มีการบรรยายเรื่อง “เนื้อหาสาระที่จำเป็นสำหรับการสอนภาษาไทย” โดย รศ. ดร.นววรรณ พันธุเมธา ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม บรรยายเรื่อง “ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย” โดย รศ. ดร.ศานติ ภักดีคำ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ทั้งนี้ มีครูอาจารย์ภาษาไทยจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลางให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ขอเชิญรับชมรายการ ๓ นาทีกับราชบัณฑิต ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

ขอเชิญรับชมรายการ ๓ นาทีกับราชบัณฑิต ออกอากาศทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา ๑๖.๕๕-๑๗.๐๐ น.
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

IMG_0256 IMG_0252 IMG_0253 IMG_0254 IMG_0255