สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ

95864 9586695860

วันนี้ (๒๗ เม.ย. ๖๑) เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น ๕ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ และในเวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้ร่วมเสวนาเรื่อง “การสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน” ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ภายใต้หน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะเน้นให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กองทุนหมู่บ้านและชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

95853 95854 95867

การลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างกรุงเทพมหานครกับราชบัณฑิตยสภา

S__5275746 S__5275747 S__5275749

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นายอนันต์ อนันตกูล ราชบัณฑิต ศ. ดร.วรเดช จันทรศร ภาคีสมาชิก และนางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม เดินทางไปพบ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อปรึกษาหารือถึงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับราชบัณฑิตยสภาในการนำความรู้ด้านต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสภาและสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้บริการสู่ประชาชน จากนั้นได้มีการจัดแถลงข่าวการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างกรุงเทพมหานครกับราชบัณฑิตยสภาเพื่อที่จะร่วมกันดำเนินงานการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ต่อไป

งานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๒

IMG_3213 IMG_3226 IMG_3228 IMG_3231 IMG_3234 IMG_3237 IMG_3240 IMG_3243 IMG_3246 IMG_3249IMG_3258 IMG_3262 IMG_3263 IMG_3266 IMG_3270 IMG_3273

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โถงชั้น ๑ อาคารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๒  ซึ่งวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภาตรงกับวันที่ ๑๙ เมษายน ของทุกปี ในงานมีการจัดพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมี ดร.โสภา ชูพิกุลชัย  ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และจัดพิธีมอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมี นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  พร้อมนี้ในงานยังจัดพิธีทางศาสนาและถวายเพลพระสงฆ์  จำนวน ๙ รูป และจัดพิธีแสดงความยินดีต่อราชบัณฑิตที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙,  ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ และภาคีสมาชิกที่ได้รับแต่งตั้งในช่วงเวลาเดียวกัน และมอบเข็มเครื่องหมายราชบัณฑิต และเข็มเครื่องหมายภาคีสมาชิกด้วย

IMG_3385 IMG_3394 IMG_3395 IMG_3396 IMG_3420 IMG_3433 IMG_3438 IMG_3440 IMG_3528 IMG_3546 IMG_3560 IMG_3566 IMG_3571 IMG_3575 IMG_3596 IMG_3600 IMG_3618

สรุปการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี ๒๖๕๑ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา เรื่อง การสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

สรุปการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี ๒๖๕๑

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา

เรื่อง การสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ ห้องราชา ๒ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

อ่านสรุปการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี ๒๖๕๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ ณ จังหวัดลำปาง

_1040743 _1040687_1040707

เมื่อวันศุกร์ที่  ๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ได้เดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ณ ห้องเวียงผา โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง และศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ณ พื้นที่ทางวัฒนธรรมบ้านขามแดง วัดปงยางคก วัดพระธาตุดอนเต้า วัดปงสนุก วัดไหล่หินหลวง และวัดพระธาตุลำปางหลวง
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งยังเป็นการรับฟังข้อมูลจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในแต่ละภาค

_1040515 _1040540 _1040549 _1040616 _1040667 _1040676 _1040689 _1040692 _1040699 _1040892 _1040918 _1040954 _1040991 _1050005 _1050044