การประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๓ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  มีการประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ โดยมีการบรรยายผลงานทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก จำนวน ๓ เรื่องด้วยกันคือ ๑. เรื่อง ดนตรีบำบัด สำหรับชะลอความจำเสื่อม โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ราชบัณฑิต และ ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ภาคีสมาชิก ๒. เรื่อง วัสดุผสมซีเมนต์และคอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย ศ. ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ ภาคีสมาชิก และ ๓. เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  โดย ศ. ดร.ปารเมศ  ชุติมา ภาคีสมาชิก 

ประชุมสำนักวิท 18ตค_๑๗๑๐๑๙_0013

การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๒ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  มีการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ โดยมีการบรรยายผลงานทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก จำนวน ๒ เรื่องด้วยกันคือ เรื่อง เหตุผลนิยมกับคตินิยมไทย โดย ศ. ดร.สิทธิ์  บุตรอินทร์ ภาคีสมาชิก และเรื่อง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์กับงานสังคมสงเคราะห์ โดย นางสุนันท์  ไทยลา ภาคีสมาชิก

IMG_0651IMG_0654IMG_0653

 

 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ใบสมัครเป็นภาคีสมาชิก

แบบแสดงผลงานเข้าเป็นภาคีสมาชิก

ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเป็นภาคีสมาชิก หลักเกณฑ์ วิธีการสมัคร และวิธีการรับบุคคลเป็นภาคีสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๘

คำอธิบายและกระบวนการประเมินผลงาน ผู้สมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม

IMG_8827IMG_8816 IMG_8820

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม ทั้งนี้มี นายนิพนธ์ ทรายเพชร อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม ถนนอัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

IMG_8834 IMG_8843  IMG_8856

IMG_8870 IMG_8874 IMG_8878

IMG_8884 IMG_8890 IMG_8911

IMG_8915 IMG_8924 IMG_8934

IMG_8938 IMG_8965IMG_8819