โครงการจัดการความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรงรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการจัดการความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยภา  เป็นประธานเปิดงานและกล่าวถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมในงาน วันแรกมีการอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขของ ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสายงานหลัก กลุ่มสายงานสนับสนุน ด้านวิชาการ และกลุ่มสายงานสนับสนุน ด้านงานบริการ ส่วนวันที่ ๒ มีการบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทยและการใช้ภาษาศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดย นางสาวสุปัญญา  ชมจินดา  ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และการบรรยายเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผลงานวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดย นางแสงจันทร์  แสนสุภา  รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

IMG_0306 IMG_0309 IMG_0316 IMG_0325 IMG_0327 IMG_0332 IMG_0345 IMG_0410 IMG_0506 IMG_0517 IMG_0530 IMG_0542

 

โครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง “การสืบสานภาษา วรรณกรรม และศิลปะอีสาน”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะมาเจสติก สกลนคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสกลนคร ราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง “การสืบสานภาษา วรรณกรรม และศิลปะอีสาน” โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์ ประธานสำนักศิลปกรรม เป็นประธานเปิดงาน ในงานมีการอภิปรายเรื่อง “การสืบสานภาษาและวรรณกรรมอีสาน” วิทยากร ได้แก่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาคีสมาชิก และรองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ ภาคีสมาชิก และมีการอภิปรายเรื่อง “การสืบสานศิลปะอีสาน” วิทยากรได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิบูลย์ ลี้สุวรรณ ราชบัณฑิต และดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิต

27066837_1738415036216584_1156709585102847132_n27073216_1738412762883478_982472769944610397_n26907607_1738414572883297_5170771299282723036_n

IMG_0128 IMG_0133 IMG_0145

26907568_1738414819549939_2452513453304384813_n 26908109_1738414619549959_287313888881382593_n 26991797_1738415032883251_2449110324385887934_n

26992162_1738415042883250_2746027209535936860_n 26992659_1738414822883272_7076209508249887758_n 27459589_1738414816216606_4301299763617644987_n

 

รายงานการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ในประเทศมาเลเซีย (มะละกา–ปีนัง)

 

รายงานศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ในประเทศมาเลเซีย (มะละกา–ปีนัง)

โครงการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ในประเทศมาเลเซีย (มะละกา–ปีนัง) ระหว่างวันที่ ๗-๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๑ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ประวัติศาสตร์ไทย คณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย และคณะกรรมการชำระและศึกษากฎหมายไทยโบราณ ผู้บริหาร และข้าราชการ กองธรรมศาสตร์และการเมือง สังกัดสำนักงานราชบัณฑิตยสภา การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ในประเทศมาเลเซีย ที่ถูกต้องชัดเจนและสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้

ดูรายงานศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ในประเทศมาเลเซีย (มะละกา–ปีนัง) ได้ที่นี่