ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น กลุ่มที่ ๓ ภาคใต้ (รอบแรก)

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค และได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มที่ ๓ ภาคใต้ (รอบแรก) เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วนั้น ผลการคัดเลือกปรากฏตามสำเนาประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่แนบมาพร้อมนี้

นักเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องไปเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านตามเรื่องเดิมในรอบแรก ต่อหน้าคณะกรรมการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องบอลรูม ๑ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจะมีการถ่ายถอดเสียงการประกวดออกอากาศในรายการวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านทางเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.radio.ku.ac.th

ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น กลุ่มที่ ๓ ภาคใต้ (รอบแรก)

อาจารย์ พร้อมด้วยพระนิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะผู้ศึกษาการแปลและล่าม สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย มาศึกษาดูงานที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาต้อนรับ ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล พร้อมพระนิสิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะผู้ศึกษาการแปลและล่าม สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย มาศึกษาดูงานที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมี นางแสงจันทร์ แสนสุภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กล่าวต้อนรับ จากนั้น นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เกี่ยวกับงานกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทยและงานกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษา ณ หอประวัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

S__4997257IMG_1934 IMG_1940

IMG_1955 IMG_1961 IMG_1969

IMG_1970 IMG_1974 IMG_1976