แจกหนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะ แก่สถานศึกษาภาครัฐ

IMG_6280 IMG_6283

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ผลิตหนังสือศัพท์ภาษาอาเซียนน่ารู้  ฉบับราชบัณฑิตยสภา ซึ่งใช้คู่กับปากกาอัจฉริยะพูดได้ เพื่อประโยชน์ในโครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน และเพื่อเป็นคู่มือให้นักเรียนไว้ค้นคว้าเป็นความรู้ประกอบการเรียน รวมทั้งให้นักเรียนได้ฟังการออกเสียงคำศัพท์จากเจ้าของภาษาต่าง ๆ ทำให้ได้เรียนรู้การออกเสียงคำที่ถูกต้องในภาษานั้น ๆ

ในการนี้  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เผยแพร่หนังสือดังกล่าวให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีหนังสือถึงสถานศึกษาแจ้งให้มารับหนังสือดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ปัจจุบันมีสถานศึกษาบางแห่งที่มารับหนังสือไปเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังมีสถานศึกษาอีกหลายแห่งที่ยังไม่มารับหนังสือ  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงขอแจ้งสถานศึกษาที่ยังไม่มารับหนังสือภาษาอาเซียนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา พร้อมปากกาอัจฉริยะ  ให้มารับหนังสือได้  โดยนำสำเนาหนังสือแจ้งและใบตอบรับ ติดต่อขอรับได้ที่ นายเศกสรร ศึกษาการณ์ หรือ นางสาวรุจิเรข กิมประพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอความร่วมมือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้โปรดอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดของท่านที่ยังไม่ได้มารับหนังสือดังกล่าวอีกทางด้วย จักขอบคุณยิ่ง

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว

IMG_1591

นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค ชุดไทยร่วมสมัย เข้าร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

IMG_1589  IMG_1601 IMG_1611

รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จำนวน ๒ อัตรา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่รับโอนดังนี้
๑. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
๒. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ฝ่ายคลัง จำนวน ๑ อัตรา

หนังสือรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จำนวน ๒ อัตรา

ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น กลุ่มที่ ๑ ภาคเหนือ (รอบแรก)

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค และได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มที่ ๑ ภาคเหนือ (รอบแรก) เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วนั้น ผลการคัดเลือกปรากฏตามสำเนาประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่แนบมาพร้อมนี้

นักเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องไปเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านตามเรื่องเดิมในรอบแรก ต่อหน้าคณะกรรมการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องธาราทอง บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการถ่ายถอดเสียงการประกวดออกอากาศในรายการวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านทางเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.radio.ku.ac.th

ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น กลุ่มที่ ๑ ภาคเหนือ (รอบแรก)

กำหนดการประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น กลุ่มที่ ๑ ภาคเหนือ วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องธาราทอง บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

อบรมเสริมความรู้ภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคใต้

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ทวินโลตัส อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดอบรมเสริมความรู้ภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคใต้   เพื่อให้ครูภาษาไทยที่เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป ในงานมีการบรรยายเรื่อง “ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย” โดย รศ. ดร.ศานติ  ภักดีคำ, เรื่อง “เนื้อหาสาระที่จำเป็นสำหรับการสอนภาษาไทย” โดย รศ. ดร.นววรรณ  พันธุเมธา, เรื่อง “องค์ความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดย นางสาวสุปัญญา  ชมจินดา และเรื่อง “เป้าหมายและกลวิธีการสอนวรรณคดีไทย” โดย ศ. ดร.ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต  ทั้งนี้การอบรมฯ ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากครูภาษาไทยในภาคใต้เข้าร่วมประมาณ ๓๐๐ คน

IMG_4604 IMG_4611 IMG_4615

IMG_4620 IMG_4633 IMG_4644

IMG_4646 IMG_4655 IMG_4668

IMG_4669 IMG_4671 IMG_4688

IMG_4695 IMG_474720180301_130447

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ครั้งที่ ๑ ภาคอีสาน ณ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู และหนองคาย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน ได้เดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต หนองคาย และศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ณ พื้นที่ทางวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดหนองคาย
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งยังเป็นการรับฟังข้อมูลจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในแต่ละภาค

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 19