รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานราชบัณฑิตยสภาพร้อมมอบนโยบาย

วันนี้ (๒๓ ส.ค. ๖๒) เวลา ๙.๐๐ น. นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานราชบัณฑิตยสภาพร้อมมอบนโยบาย โดยมี ศ. นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล  นายกราชบัณฑิตยสภา ศ. ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑ ประธานและเลขานุการสำนักทั้ง 3 สำนัก พร้อมด้วยนางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่ผ่านมาและที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายแก่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยให้แนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจและภารกิจหลักของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้ การส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น รวมถึงการเสนอแนะความเห็นในเรื่องที่ประโยชน์แก่รัฐบาล และบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการช่วยสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล ๔ ปี ทั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับและดูแลสำนักงานราชบัณฑิตยสภายินดีที่จะช่วยสนับสนุน ประสานและผลักดันงานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในทุกด้าน

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เชิญชวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. ขอเชิญชวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบาย โดยทำแบบสำรวจได้ที่ https://www.etda.or.th/iub/ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ internetuserbehavior@etda.or.th

Template_Size_internet_userBahavior2019_A4