การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) มีการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  ทั้งนี้ ศ.กีรติ บุญเจือ ราชบัณฑิต บรรยายผลงานทางวิชาการ เรื่อง ปรัชญาพระราชา (King’s Philosophy)

109987 109989 109990 110009

ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และได้ดำเนินการคัดเลือกรอบแรกเสร็จสิ้นแล้ว นั้น ผลการคัดเลือกปรากฏตามสำเนาประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่แนบมาพร้อมนี้

นักเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องดำเนินการดังนี้

๑. ฝึกอ่านเนื้อหาทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง (ไม่ต้องอ่านเป็นทำนองเสนาะ) ตามแบบอ่าน ชุดที่ ๑ ถึงชุดที่ ๓ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๒. เข้าประกวดรอบสุดท้ายในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส  หลานหลวง กรุงเทพฯ  เมื่อลงทะเบียนแล้วคณะกรรมการจะจัดให้มีการจับฉลากเพื่อเรียงลำดับผู้เข้าแข่งขัน ผู้ที่มาลงทะเบียนไม่ทันคณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจจัดลำดับให้เข้าแข่งขันต่อจากผู้ที่จับฉลาก เว้นแต่ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดได้อ่านแข่งขันสิ้นสุดลงแล้ว

๓. นักเรียนจะต้องอ่านแบบอ่านชุดใดชุดหนึ่งตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาส่งไปให้ ต่อหน้าคณะกรรมการ  ทั้งนี้ นักเรียนจะได้อ่านชุดใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจะได้กำหนดในวันแข่งขัน

๔. ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ต้องมารับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ณ งานวันภาษาไทยแห่งชาติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ สถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กำหนดการ การประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรอบสุดท้าย

แบบอ่านชุดที่ ๑-๓

 

การประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานการประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในการประชุมฯ นอกจากจะมารายงานผลการปฏิบัติงานราชการของแต่ละกองแล้ว ยังมีการพิจารณาข้อราชการสำคัญต่าง ๆ อีกด้วย

IMG_0854IMG_0849IMG_0848

 

IMG_0855IMG_0851 IMG_0853

การประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันนี้ (๗ ก.พ. ๖๑) ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๓ มีการประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล ประธานสำนักสำนักวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ ในการประชุมมีการสนทนาพาที สำนักวิทยาศาสตร์ เรื่อง “นักวิทยาศาสตร์จะช่วยรัฐปฏิรูปการศึกษาไทยได้อย่างไร”  และการบรรยายผลงานวิชาการและวิจัยต่อที่ประชุมของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีดา  วิบูลย์สวัสดิ์ ราชบัณฑิต  เรื่อง “ศิลปะวิทยาศาสตร์ซ พื้นฐานของอุดมศึกษา”  โดยสรุปการบรรยายจะเผยแพร่ในโอกาสต่อไป

IMG_0844 IMG_0845 IMG_0846

การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันนี้ (๗ ก.พ. ๖๑) ณ ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๓ มีการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี ศ. ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ ประธานสำนักสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ ในการประชุมมีการสรุปข้อเสนอเบื้องต้นจากการประชุมย่อยคณะทำงานรวบรวมองค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิรูปประเทศของสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง เมื่อวันพุธที่ ๓ และ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และนอกจากนี้ได้มีการพิจารณาระเบียบราชบัณฑิตยสภาว่าด้วยเงินอุปการะราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๑  และการบรรยายผลงานวิชาการและวิจัยต่อที่ประชุมของ ศาสตราจารย์กีรติ  บุญเจือ ราชบัณฑิต  เรื่อง “ปรัชญาธรรมาภิบาล”  ทั้งนี้ สรุปการบรรยายจะเผยแพร่ในโอกาสต่อไป

IMG_0834 IMG_0836 IMG_0837 IMG_0838 IMG_0839 IMG_0841