ศึกษาดูงานการพัฒนาสตรีและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  นางแสงจันทร์  แสนสุภา  รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา  นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เดินทางไปศึกษาดูงานการพัฒนาสตรีและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยในวันแรก  เดินทางไปฟังการบรรยายและดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก  ตำบลนาหูกวาง   อำเภอทับสะแก   วันที่ ๒ เดินทางไปฟังการบรรยายและดูงานที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน) และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านสายเพชร ตำบลทองมงคล  อำเภอบางสะพาน และวันที่ ๓ ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ชุมชน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ณ บริษัท กะลาใส จำกัด ซึ่งประกอบกิจการประเภทการผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำจากมะพร้าว

IMG_0527 IMG_0531 IMG_0534 IMG_0540 IMG_0541 IMG_0544 IMG_0545 IMG_0556 IMG_0562 IMG_0567 IMG_0572 IMG_0576 IMG_0580 IMG_0585 IMG_0591 IMG_0597 IMG_0613 IMG_0614 IMG_0618 IMG_0624 IMG_0625 IMG_0628 IMG_0636 IMG_0640 IMG_0642 IMG_0646 IMG_0649 IMG_0652 IMG_0653 IMG_0667 IMG_0669 IMG_0670 IMG_0674 IMG_0675

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง “ตามรอยโครงการพระราชดำริการพัฒนาแหล่งน้ำ” ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา  นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เดินทางไปศึกษาดูงานในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง “ตามรอยโครงการพระราชดำริการพัฒนาแหล่งน้ำ”  ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   โดยมี นายสุทธิศักดิ์  เชี่ยวพานิช  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๗ บรรยายสรุปโครงการ “อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา”  พร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับ และนำชมบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

IMG_0480IMG_0460 IMG_0462 IMG_0493IMG_0475 IMG_0484 IMG_0488 IMG_0511 IMG_0515 IMG_0519 IMG_0584 IMG_0585

โครงการจัดการความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรงรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการจัดการความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยภา  เป็นประธานเปิดงานและกล่าวถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมในงาน วันแรกมีการอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขของ ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสายงานหลัก กลุ่มสายงานสนับสนุน ด้านวิชาการ และกลุ่มสายงานสนับสนุน ด้านงานบริการ ส่วนวันที่ ๒ มีการบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทยและการใช้ภาษาศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดย นางสาวสุปัญญา  ชมจินดา  ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และการบรรยายเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับการผลิตผลงานวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดย นางแสงจันทร์  แสนสุภา  รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

IMG_0306 IMG_0309 IMG_0316 IMG_0325 IMG_0327 IMG_0332 IMG_0345 IMG_0410 IMG_0506 IMG_0517 IMG_0530 IMG_0542

 

โครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง “การสืบสานภาษา วรรณกรรม และศิลปะอีสาน”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะมาเจสติก สกลนคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสกลนคร ราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง “การสืบสานภาษา วรรณกรรม และศิลปะอีสาน” โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์ ประธานสำนักศิลปกรรม เป็นประธานเปิดงาน ในงานมีการอภิปรายเรื่อง “การสืบสานภาษาและวรรณกรรมอีสาน” วิทยากร ได้แก่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาคีสมาชิก และรองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ ภาคีสมาชิก และมีการอภิปรายเรื่อง “การสืบสานศิลปะอีสาน” วิทยากรได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิบูลย์ ลี้สุวรรณ ราชบัณฑิต และดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ราชบัณฑิต

27066837_1738415036216584_1156709585102847132_n27073216_1738412762883478_982472769944610397_n26907607_1738414572883297_5170771299282723036_n

IMG_0128 IMG_0133 IMG_0145

26907568_1738414819549939_2452513453304384813_n 26908109_1738414619549959_287313888881382593_n 26991797_1738415032883251_2449110324385887934_n

26992162_1738415042883250_2746027209535936860_n 26992659_1738414822883272_7076209508249887758_n 27459589_1738414816216606_4301299763617644987_n

 

รายงานการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ในประเทศมาเลเซีย (มะละกา–ปีนัง)

 

รายงานศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ในประเทศมาเลเซีย (มะละกา–ปีนัง)

โครงการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ในประเทศมาเลเซีย (มะละกา–ปีนัง) ระหว่างวันที่ ๗-๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๑ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ประวัติศาสตร์ไทย คณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย และคณะกรรมการชำระและศึกษากฎหมายไทยโบราณ ผู้บริหาร และข้าราชการ กองธรรมศาสตร์และการเมือง สังกัดสำนักงานราชบัณฑิตยสภา การศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ในประเทศมาเลเซีย ที่ถูกต้องชัดเจนและสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้

ดูรายงานศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ในประเทศมาเลเซีย (มะละกา–ปีนัง) ได้ที่นี่