การประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๓ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  มีการประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ โดยมีการบรรยายผลงานทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก จำนวน ๒ เรื่อง คือ ๑. เรื่อง นาฏกรรมญี่ปุ่น Noh โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต และ ๒. เรื่อง ศิลปะจากแดนประหาร โดย ศ.วิบูลย์  ลี้สุวรรณ  ราชบัณฑิต

IMG_0656 IMG_0657 IMG_0659 IMG_0661 IMG_0663 IMG_0664 IMG_0665 IMG_0666

การประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๓ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  มีการประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ โดยมีการบรรยายผลงานทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก จำนวน ๓ เรื่องด้วยกันคือ ๑. เรื่อง ดนตรีบำบัด สำหรับชะลอความจำเสื่อม โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ราชบัณฑิต และ ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ภาคีสมาชิก ๒. เรื่อง วัสดุผสมซีเมนต์และคอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย ศ. ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ ภาคีสมาชิก และ ๓. เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  โดย ศ. ดร.ปารเมศ  ชุติมา ภาคีสมาชิก 

ประชุมสำนักวิท 18ตค_๑๗๑๐๑๙_0013