โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”

DSC00151IMG_9261 IMG_9219

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี นางนัยนา วราอัศวปติ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และนางสาวบุญธรรม กรานทอง ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

DSC00061 IMG_9259 IMG_9315

IMG_9328 IMG_9334 IMG_9402

IMG_9421 IMG_9438 IMG_9441

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา  ขึ้น  ณ  โรงแรมรอยัลพลาคลิฟบีช รีสอร์ท อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  โดยมีคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ผู้แทนของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา  ในแต่ละภาค และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกันประชุม

IMG_9106 IMG_9110 IMG_9139

IMG_9122IMG_9126 IMG_9130

 

IMG_9137 IMG_9145 IMG_9147

IMG_9155 IMG_9173 IMG_9182

IMG_9202 IMG_9210

การประชุมราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

1 32

วันนี้ (๑๓ ก.ย. ๖๐) เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้มีการประชุมราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมี ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานที่ประชุม มีอุปนายกราชบัณฑิตยสภา ทั้ง ๒ คน ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหาร และข้าราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้นอกจากจะมีการพิจารณางานตามวาระสำคัญต่าง ๆ แล้ว ที่ประชุมยังได้ลงคะแนนคัดเลือกราชบัณฑิตที่ได้รับการเสนอชื่อจาก ๓ สำนัก ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ด้าน คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และการจะประชุมได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความจำเป็นในการทบทวนหลักคิดธุรกิจของไทย ‘ก่อนที่จะสายเกินแก้’” โดย ศ. ดร.ผลิน ภู่เจริญ ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง เป็นผู้บรรยาย ในเวลา ๑๒.๓๐ น.

4 5 6

7 8 9

IMG_9094 IMG_9100 IMG_9101