การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๒ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  มีการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ โดยมีการบรรยายผลงานทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก จำนวน ๒ เรื่องด้วยกันคือ เรื่อง เหตุผลนิยมกับคตินิยมไทย โดย ศ. ดร.สิทธิ์  บุตรอินทร์ ภาคีสมาชิก และเรื่อง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์กับงานสังคมสงเคราะห์ โดย นางสุนันท์  ไทยลา ภาคีสมาชิก

IMG_0651IMG_0654IMG_0653

 

 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ใบสมัครเป็นภาคีสมาชิก

แบบแสดงผลงานเข้าเป็นภาคีสมาชิก

ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเป็นภาคีสมาชิก หลักเกณฑ์ วิธีการสมัคร และวิธีการรับบุคคลเป็นภาคีสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๘

คำอธิบายและกระบวนการประเมินผลงาน ผู้สมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม

IMG_8827IMG_8816 IMG_8820

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม ทั้งนี้มี นายนิพนธ์ ทรายเพชร อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม ถนนอัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

IMG_8834 IMG_8843  IMG_8856

IMG_8870 IMG_8874 IMG_8878

IMG_8884 IMG_8890 IMG_8911

IMG_8915 IMG_8924 IMG_8934

IMG_8938 IMG_8965IMG_8819

การประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐

วันนี้ (๑๙ ต.ค. ๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ กองศิลปกรรม มีการประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ โดยมีการบรรยายผลงานวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกเพื่อเสนอต่อที่ประชุมด้วยกัน ๒ เรื่อง คือ ผศ. ดร.เลิศศิริร์  บวรกิตติ ภาคีสมาชิก  บรรยายเรื่อง “ศิลปกรรมเปิดใจเพื่อพัฒนาเด็ก”  และ  รศ. ดร.ศานติ  ภักดีคำ  ภาคีสมาชิก บรรยายเรื่อง “โปรลึงเมียะฮ์เอย วรรณคดีเอกของเขมร พระราชนิพนธ์สมเด็จพระศรีธรรมราชา พระราชสมภาร”

IMG_8789IMG_8786 IMG_8790

IMG_8792 IMG_8793 IMG_8794

การประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ กองวิทยาศาสตร์ มีการประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ โดยมีการบรรยายผลงานวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกเพื่อเสนอต่อที่ประชุมด้วยกัน ๓ เรื่อง คือ ๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุดา  เกียรติกำจรวงศ์   ราชบัณฑิต บรรยายเรื่อง “การพิมพ์อาหารด้วยวิธี ๓ มิติสำหรับคนกลืนยาก : กรณีศึกษาเรื่องวิทยากระแส”  ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พญ.นิภา  จรูญเวสม์  ภาคีสมาชิก บรรยายเรื่อง “ฆาตกรเงียบ” และ ๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ  ทองเจริญ  ราชบัณฑิต บรรยายเรื่อง “วัคซีนป้องกันมะเร็ง”

ประชุมสำนักวิท 18ตค_๑๗๑๐๑๙_0013