การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

IMG_8730 IMG_8731 IMG_8735

วันนี้ (๑๘ ต.ค. ๖๐) เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชมชั้น ๕  มีการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ โดยมีภาคีสมาชิกของสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง บรรยายผลงานทางวิชาการ ๒ เรื่อง คือ  ศ. ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์ ภาคีสมาชิก บรรยายเรื่อง การควบคุมการค้าและการแพร่ขยายอาวุธโดยองค์การสหประชาชาติ และ ศ. ดร.จิรโชค  วีระสย ภาคีสมาชิก บรรยายเรื่อง ว่าด้วยทฤษฎีการหน้าที่ประโยชน์ (Functionalism) ในสังคมวิทยา

ราชบัณฑิตยสภาให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : ภารกิจงานสำคัญของราชบัณฑิตยสภาและประเด็นการใช้ราชาศัพท์

วันนี้ (๑๘ ต.ค. ๖๐) เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.โสภา  ชูพิกุลชัย  ชปีลมันน์  นายกราชบัณฑิตยสภา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่และงานสำคัญของราชบัณฑิตยสภา โดยมี นางสาวสุปัญญา  ชมจินดา  เลขานุการกรม และโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมตอบคำถามและให้ข้อมูลประเด็นการใช้ราชาศัพท์ ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลการให้สัมภาษณ์ได้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้

IMG_8759 IMG_8764 IMG_8771

IMG_8778 IMG_8781 IMG_8784

การประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

IMG_8755IMG_8753

วันนี้ (๙ ต.ค. ๖๐) เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานการประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาข้อราชการต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานการปฏิบัติราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการระดับหัวหน้าฝ่ายและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

IMG_8748  IMG_8750 IMG_8751

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

IMG_0309IMG_0324

นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานนำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกันร้องเพลงชาติเนื่องในกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ณ โถง ชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

IMG_0334  IMG_0360 IMG_0364

IMG_0369 IMG_0396 IMG_0402

 

นายกราชบัณฑิตยสภา ร่วมงาน “Day of German Unity”

ดร.โสภา ชูพิกุลชัย  ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภา ร่วมงาน “Day of German Unity” จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๓๐ น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

40920

คณะผู้บริหารราชบัณฑิตยสภา เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ดร.โสภา ชูพิกุลชัย  ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภา และคณะผู้บริหารราชบัณฑิตยสภา เข้าเยี่ยมคารวะนายจิลส์  การาชง (H.E. Mr. Gilles  Garachon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

IMG_9965 IMG_9970 IMG_9938

IMG_9906 IMG_9975 IMG_9920

การประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐

วันนี้ (๔ ต.ค. ๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๓ ชั้น ๔ กองวิทยาศาสตร์ มีการประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ โดยการประชุมครั้งนี้มีการบรรยายผลงานทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑. เรื่อง “การพัฒนาเครื่องยนต์ RR กับกรณีศึกษาของไทย”  ผู้บรรยายคือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  วิบูลย์สวัสดิ์ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๒. เรื่อง “ระบบการจัดการภาคไทยและการแบ่งปันทรัพยากร”  ผู้บรรยายคือ ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์  ธีระมั่นคง ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ . เรื่อง “แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ”  ผู้บรรยายคือ ดร.ภาสกร ประถมบุตร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

IMG_8741 IMG_8743

IMG_8745 IMG_8744

การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐

วันนี้ (๔ ต.ค. ๖๐) เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๓ ชั้น ๕ กองธรรมศาสตร์และการเมือง มีการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐โดยการประชุมครั้งนี้มีการบรรยายผลงานทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก ๑ เรื่อง คือเรื่อง “เสริมพลังเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน”  ผู้บรรยายคือ รศ. ดร.ชาย  โพธิสิตา  ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสังคมศาสตร์  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

IMG_8725 IMG_8726 IMG_8732

IMG_8734 IMG_8736 IMG_8739