ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๖๐

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการทางเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยทุกท่านที่ตอบแบบสำรวจก่อนวันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จะได้รับหนังสือ “กวีวัจน์ทัศนา ฉบับราชบัณฑิตยสภา” เป็นที่ระลึก (จัดส่งภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

เว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา : www.royin.go.th

ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกที่นี่

หนังสือ “กวีวัจน์ทัศนา ฉบับราชบัณฑิตยสภา” จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นหนังสือที่รวบรวมวรรคทองจากวรรณคดีไทย พร้อมประวัติและคำอธิบาย

20799435_1582836688441087_5641980754125671267_n

 

การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร  สิริกาญจน บรรยายผลงานทางวิชาการ เรื่อง จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมในศาสตร์พระราชา และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ บรรยายผลงานทางวิชาการ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมประชาธิปไตยของวัยรุ่นในครอบครัวไทยปัจจุบัน ในการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐  

IMG_9018IMG_9011

IMG_9013 IMG_9014

คณะราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

คณะราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

01 02

คณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๕๑ รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันนี้ (๑๒ ส.ค. ๒๕๖๐) เวลา ๗.๑๕ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๕๑ รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

01 02 03 04 05 06

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

IMG_8906 IMG_8931IMG_8909

วันนี้ เวลา ๙.๓๐ น. (๑๑ ส.ค. ๖๐) ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยมี นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานนำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  ร่วมลงนามโดยพร้อมเพรียงกัน

IMG_8913 IMG_8915 IMG_8917

IMG_8921 IMG_8926IMG_8905

IMG_8941

กิจกรรมถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดกิจกรรมถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดย เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา มอบหมายให้นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เลขานุการกรม ในฐานะโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยคณะทำงานโฆษกและประชาสัมพันธ์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และฝ่ายแผนและประเมินผล เดินทางไปมอบหนังสือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้แก่ศูนย์เยาวชนเทเวศร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี นายชัยวัฒน์ รัตนเอกวาที หัวหน้าศูนย์เยาวชนเทเวศร์ เป็นผู้รับมอบ

IMG_8869 IMG_8873IMG_8852

IMG_8876IMG_8866 IMG_8882