รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมกับราชบัณฑิตยสภา และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

88

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๓ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นายสุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมกับราชบัณฑิตยสภา และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมี นายกราชบัณฑิตยสภา  อุปนายกราชบัณฑิตยสภา เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ประธานสำนักทั้ง ๓ สำนัก และผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือว่าราชบัณฑิตยสภาจะตอบโจทย์ในประเด็นและโอกาสสำคัญของสังคมอย่างไร จะปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อนำภูมิปัญญาถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่อย่างไร  โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามวาระแห่งชาติและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ มี ศ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ดร.กิติพงค์  พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมการประชุมเพื่อเสนอแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกับราชบัณฑิตยสภา

8 9 10

11 12

และหลังจากนั้น ในเวลา ๑๑.๐๐ น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา แห่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ด้วย

13 14 15

การประชุม อ.ก.พ. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง

2

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธาน อ.ก.พ. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

14 3

7 56