คณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ (ภาษาโปรตุเกส) ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ไปประชุมนอกสถานที่ ณ สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย เพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาโปรตุเกส

IMG_7699

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ รองประธานกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ (ภาษาโปรตุเกส) ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา นำคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ (ภาษาโปรตุเกส) ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ไปประชุมนอกสถานที่ ณ สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย ถนนบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาโปรตุเกสที่ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายฟรานซิสกู วาช ปาตตู เอกอัครราชทูตโปรตุเกส นายจิลแบร์โต ฟอนแซกะ-กีมาไรส เด โมวร่า เอกอัครราชทูตบราซิล นายจูวากิง อามารัล เอกอัครราชทูตติมอร์-เลสเต และกรรมการวิชาการ เข้าร่วมประชุมด้วย

IMG_7712 IMG_7734 IMG_7735 IMG_7743 IMG_7746 IMG_7748 IMG_7749 IMG_7773 IMG_7782 IMG_7802 IMG_7842

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จากโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และปทุมธานี เข้าประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภารับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จากโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และปทุมธานี เข้าประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง” โดยมีรายละเอียดและใบสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โรงเรียนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและไฟล์วีดิทัศน์การอ่านของนักเรียนไปที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ภายในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง”

 

การประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐

วันนี้ (๒ พ.ค. ๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๓ ชั้น ๓ กองศิลปกรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีการประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๑ ของรอบเดือนพฤษภาคม เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญต่าง ๆ และเพื่อให้ราชบัณฑิต และภาคีสมาชิกได้บรรยายผลงานทางวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าต่อที่ประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ มีการบรรยายผลงานทางวิชาการ จำนวน ๒ เรื่อง คือ เรื่อง “การแปลเรื่อง The King and the Squire” โดย รศ.มาลิทัต  พรหมทัตตเวที ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาการแปลและการล่าม และเรื่อง “วิธีการตีขิม” โดย นายชนก  สาคริก ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคกรรม

IMG_7651 IMG_7652 IMG_7653 IMG_7654 IMG_7655 IMG_7656 IMG_7657 IMG_7658

เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

วันนี้ (๒๖ เม.ย. ๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภา นำคณะซึ่งประกอบด้วย ศ. ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ ราชบัณฑิต ศ. ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ราชบัณฑิต และ ดร.ชลธิชา สุดมุข ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และหารือเกี่ยวกับการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างราชบัณฑิตยสภากับบัณฑิตยสภา สาขาวิทยาศาตร์และวรรณคดี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

IMG_7621 IMG_7622 IMG_7623 IMG_7624 IMG_7625 IMG_7626 IMG_7627 IMG_7628 IMG_7629 IMG_7630 IMG_7631 IMG_7632 IMG_7633 IMG_7634 IMG_7635 IMG_7636 IMG_7637 IMG_7638   IMG_7641 IMG_7642   IMG_7646

งานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๑

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดงานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๑ ซึ่งวันครบรอบการสถาปนาราชบัณฑิตยสภาตรงกับวันที่ ๑๙ เมษายนของทุกปี ในงานมีพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธี และมีนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา มอบโล่ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และมีการการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “นโยบายทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภา” ด้วย

IMG_7456 IMG_7461IMG_7455IMG_7454 IMG_7463 IMG_7470 IMG_7472 IMG_7474 IMG_7480 IMG_7484 IMG_7486 IMG_7490 IMG_7499 IMG_7501 IMG_7509 IMG_7524 IMG_7525 IMG_7527 IMG_7535 IMG_7540 IMG_7543 IMG_7547 IMG_7563 IMG_7565 IMG_7583 IMG_7590 IMG_7597 IMG_7619

กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๐ ปีใหม่ไทย

IMG_7438

วันนี้ (๑๒ เม.ย. ๖๐) นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ และในโอกาสที่ ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ได้ดำรงตำแหน่งนายกราชบัณฑิตยสภา คนใหม่ โดยรับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

IMG_7402 IMG_7403 IMG_7404 IMG_7406 IMG_7407 IMG_7408 IMG_7411 IMG_7412 IMG_7414 IMG_7415 IMG_7416 IMG_7417 IMG_7426