การประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

IMG_7398 IMG_7395

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานการประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ และพิจารณาข้อราชการเร่งด่วน โดยมีผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

IMG_7396 IMG_7397 IMG_7399

รับหนังสือศัพท์บัญญัติพระองค์วรรณฯ

ขอแจ้งผู้ได้รับบัตรหนังสือศัพท์บัญญัติพระองค์วรรณฯ ซึ่งจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ๑๒๕ ปี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรุณาติดต่อรับหนังสือได้ที่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖ ต่อ ๒๐๐๖ (นางทรงศรี จันทรทิณ)

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ปีที่ ๕๓

IMG_7327 IMG_7331

นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เลขานุการกรม เป็นผู้แทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ปีที่ ๕๓ พร้อมด้วยคณะทำงานโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต มีอายุครบ ๙๘ ปี

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕๐๓ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา คณะผู้บริหาร  และคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ประวัติศาสตร์ไทย  ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาIMG_6597

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมกุมารี เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสืออ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสภา อักษรเบรลล์

S__14770206 S__14770210  S__14770214

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวัง  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา  คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสืออ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสภา อักษรเบรลล์ และแผ่นดีวีดี (DVD) ไฟล์อักษรเบรลล์ จำนวน ๑๕๒ ชุด

S__14770209 S__14770211

การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย : ภาคใต้

IMG_7134 IMG_7147 IMG_7151 IMG_7153
เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองฯ จังหวัดตรัง สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย : ภาคใต้ โดยมี นางนัยนา วราอัศวปติ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ โครงการนี้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ แนวคิด และมุมมองทางด้านภาษาไทยแก่ครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งให้ครูอาจารย์ภาษาไทยที่เข้ารับการอบรมฯ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
IMG_7161 IMG_7168 IMG_7172 IMG_7180 IMG_7185 IMG_7195 IMG_7203 IMG_7233
ในงานมีการบรรยายเรื่อง “เนื้อหาสาระที่จำเป็นสำหรับการสอนภาษาไทย” โดย รศ. ดร.นววรรณ พันธุเมธา ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม บรรยายเรื่อง “เป้าหมายและกลวิธีการสอนวรรณคดีไทย” โดย ศ. ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม และการบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทย ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” และเรื่อง “องค์ความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดย นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นวิทยากร ซึ่งมีครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก
IMG_7260 IMG_7272 IMG_7276 IMG_7279 IMG_7288 IMG_7297