นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (focus group) พจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ และแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ภาษาไทยถิ่นในปัจจุบัน” ณ ห้องธนาลาภ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายชวน  หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (focus group) พจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ และแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ภาษาไทยถิ่นในปัจจุบัน” ณ ห้องธนาลาภ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง โดยมี นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และ รศ.ประพนธ์  เรืองณรงค์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ พร้อมทั้งผู้บริหารของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้การต้อนรับ จากนั้น นายปิยะพงษ์  โพธิ์เย็น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ นำเข้าสู่การประชุมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการ ปราชญ์ท้องถิ่น ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ ต่อไป

P1030475 P1030477 P1030482 P1030483 P1030485 P1030492 P1030494

คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ เข้าเยี่ยมคารวะ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ที่บ้านพักจังหวัดตรัง เพื่อร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่นภาคใต้

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และ รศ.ประพนธ์  เรืองณรงค์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ นำคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคใต้ เข้าเยี่ยมคารวะ นายชวน  หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ที่บ้านพักจังหวัดตรัง เพื่อร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่นภาคใต้ จากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง, บ้านศิลปินแห่งชาติ นายหนังณรงค์  จันพุ่ม, พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี, พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง DSC03519 DSC03523 DSC03528 DSC03546 DSC03553 DSC03555 DSC03561 DSC03565 DSC03577 DSC03581 DSC03599 DSC03606 DSC03614 DSC03626 DSC03631 DSC03656 DSC03658 DSC03662 P1030447

ศ. ดร.ปิยนาถ บุนนาค ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง มอบหนังสือประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าให้แก่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันนี้ (๗ ก.ค. ๖๐) ณ บริเวณโถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ศ. ดร.ปิยนาถ บุนนาค ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ได้มอบหนังสือประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าให้แก่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาไว้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โดยมี นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวบุญธรรม กรานทอง ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง และนางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบหนังสือฯ

IMG_7990 IMG_7994

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ขอเชิญชวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายเพื่อพาประเทศไทยเข้าสู่ยุค ๔.๐ ผ่านการทำแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี ๒๕๖๐

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ขอเชิญชวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายเพื่อพาประเทศไทยเข้าสู่ยุค ๔.๐ และเพื่อคนไทยจะได้ประโยชน์มากขึ้นจากการทำธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ ผ่านการทำแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี ๒๕๖๐ ที่ https://www.etda.or.th/iup/ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

การประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐

วันนี้ (๕ ก.ค. ๖๐) เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ กองวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีการประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ ซึ่งในการประชุมมีการบรรยายผลงานทางวิชาการโดยราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก เรื่อง “ประสบการณ์การอุปสมบทหมู่ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ใต้ร่มพระบารมีธรรม” และ “มหัศจรรย์พุทธสังเวชนียสถาน”  โดย ศ. นพ.นิพนธ์  พวงวรินทร์ ราชบัณฑิต และ พระมหา ดร.ประภาส  ปริชาโน  มหามกุฎราชวิทยาลัย

IMG_7958 IMG_7981IMG_7964IMG_7961 IMG_7974IMG_7978IMG_7979IMG_7965IMG_7959 IMG_7966 IMG_7967 IMG_7983

 

การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐

วันนี้ (๕ ก.ค. ๖๐) เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีการประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ ซึ่งในการประชุมมีการบรรยายผลงานทางวิชาการโดยราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก รวม ๒ คน คือ รศ.สิวลี  ศิริไล  ราชบัณฑิต ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาอัคฆวิทยา บรรยายเรื่อง “การตระหนักในความรับผิดชอบต่อการกระทำของมนุษย์ : บทวิพากษ์เชิงปรัชญา” และ ศ. ดร.ปิยนาถ  บุนนาค  ราชบัณฑิต ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ บรรยายเรื่อง “การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศของ “พระปกเกล้าฯ-รำไพพรรณี”  

IMG_7951 IMG_7955IMG_7953IMG_7954

การประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐

วันนี้ (๔ ก.ค. ๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ กองศิลปกรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีการประชุมสำนักศิลปกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ ซึ่งในการประชุมมีการบรรยายผลงานทางวิชาการโดยราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก รวม ๓ คน ได้แก่ ๑. รศ. ดร.นววรรณ  พันธุเมธา  ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย บรรยายเรื่อง “เรื่องของ ร”  ๒. ศ. ดร.ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์  ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศตะวันออก (สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ) บรรยายเรื่อง “ความเหมือนในความต่างของภาษาในภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  และ ๓. นายวินัย  ภู่ระหงษ์  ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาวรรณกรรมร้อยกรอง บรรยายเรื่อง มหากาพย์มหาภารตะ : อันเนื่องมาแต่มิติในนิพนธ์ยวนพ่าย”  

IMG_7945IMG_7948 IMG_7946

การฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เรื่อง “ชีวิตและงานเพื่อชาติบ้านเมือง”

วันนี้ (๒๙ มิ.ย. ๖๐) เวลา ๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยมี นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “ชีวิตและงานเพื่อชาติบ้านเมือง” เพื่อเป็นข้อคิดและเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานให้แก่ข้าราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ให้มุ่งมั่นปฏิบัติงานราชการที่ดีและเห็นแก่ประโยชน์ของชาติบ้านเมือง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IMG_7895 IMG_7897 IMG_7898 IMG_7903 IMG_7923 IMG_7924