สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอขยายเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖) จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค (เฉพาะกลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) เป็นภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอขยายเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖)
จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค (เฉพาะกลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) เป็นภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนตามเอกสารในเว็บของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น นักวรรณศิลป์ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๐๕ ๔๐๕๘

คณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าพบ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

IMG_5987 IMG_5990 IMG_5995

IMG_6001 IMG_6003 IMG_6006

 

การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

ด้วยสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองจะดำเนินการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาจิตวิทยา  สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ  ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ อัตรา

จึงประกาศให้ภาคีสมาชิก  สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง  ประเภทวิชาจิตวิทยา  สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ของข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่ หรือตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันประกาศนี้ และประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นหนังสือแสดงความจำนงและเสนอผลงานต่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาตามแบบพิมพ์แนบท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   ๒๘   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ)

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

 

การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

แบบแสดงความจำนงเข้ารับเลือกเป็นราชบัณฑิต
ตารางผลงานเข้าเป็นราชบัณฑิต