การประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

สำนักวิทยาศาสตร์จัดประชุมสำนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ มีการบรรยายวิชาการ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “การศึกษา : ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหา” โดย ศ. ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ราชบัณฑิต เรื่อง “พืชดัดแปลงพันธุกรรม : ประเทศไทยจะไปทางไหน” โดย ศ. ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์ ภาคีสมาชิก และ เรื่อง “ระบบอุปถัมภ์” โดย ศ. ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ

สำนักวิท

การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐

วันนี้ (๒๑ มิ.ย. ๖๐) ศาสตราจารย์สุกัญญา  สุดบรรทัด  ภาคีสมาชิก บรรยายวิชาการเรื่อง วิถีแห่งพลเมืองเน็ต ต่อที่ประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ กองธรรมศาสตร์และการเมือง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

IMG_7717 IMG_7718IMG_7721 IMG_7723

การประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ภายในสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประจำเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาข้อราชการที่เป็นวาระจำเป็นเร่งด่วน

IMG_7878IMG_7876 IMG_7879 IMG_7880 IMG_7881

การประชุมราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันนี้ (๑๔ มิ.ย.๖๐) เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภาเป็นประธานณ ห้องประชุมสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ชั้น ๓ สนามเสือป่า เขตดุสิต กรงเทพฯ โดยก่อนประชุมฯ ในเวลา ๑๒.๓๐ น. มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระอัจฉริยภาพทางวรรณศิลป์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดย ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม1-1 2 3IMG_7711 4 IMG_7677 IMG_7679 IMG_7682 IMG_7692 IMG_7698 IMG_7703

โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๗ เนื่องในวันสหวิทยาการ เรื่อง สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามัน

IMG_2872 IMG_2906 IMG_2962

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ราชบัณฑิตยสภาโดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๗ เนื่องในวันสหวิทยาการ เรื่อง สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยสหวิทยาการสำหรับเครือข่ายทั่วประเทศ และเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จและพืนที่ที่ประสบปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามัน

IMG_2989 IMG_3043 IMG_3103 IMG_3226 IMG_3304 IMG_3333 IMG_3352 IMG_3420 IMG_3458 IMG_2860IMG_3507 IMG_3670 IMG_2862IMG_2838IMG_3684

คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (focus group) พจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (focus group) พจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการ ศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์ท้องถิ่น เข้าประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน ฉบับราชบัณฑิตยสภาต่อไป

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมถ่ายภาพและเก็บข้อมูล ณ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมถ่ายภาพและเก็บข้อมูล ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี วัดสุปัฏนาราม วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) กลุ่มทอผ้าและฟ้อนกลองตุ้มบ้านหนองบ่อ วัดพระธาตุสวนตาล และวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (focus group) พจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน

1 2 3 4 5 6 7

การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

วันนี้ (๗ มิ.ย. ๖๐) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ภูมิภาค บรรยายวิชาการเรื่อง ละติจูดและลองจิจูดในวิชาภูมิศาสตร์ (Latitute and Longitude in Geography) ต่อที่ประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ กองธรรมศาสตร์และการเมือง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

IMG_7865 IMG_7866 IMG_7873 IMG_7874