รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมกุมารี เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสืออ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสภา อักษรเบรลล์

S__14770206 S__14770210  S__14770214

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวัง  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา  คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสืออ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสภา อักษรเบรลล์ และแผ่นดีวีดี (DVD) ไฟล์อักษรเบรลล์ จำนวน ๑๕๒ ชุด

S__14770209 S__14770211

การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย : ภาคใต้

IMG_7134 IMG_7147 IMG_7151 IMG_7153
เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองฯ จังหวัดตรัง สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย : ภาคใต้ โดยมี นางนัยนา วราอัศวปติ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ โครงการนี้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ แนวคิด และมุมมองทางด้านภาษาไทยแก่ครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งให้ครูอาจารย์ภาษาไทยที่เข้ารับการอบรมฯ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
IMG_7161 IMG_7168 IMG_7172 IMG_7180 IMG_7185 IMG_7195 IMG_7203 IMG_7233
ในงานมีการบรรยายเรื่อง “เนื้อหาสาระที่จำเป็นสำหรับการสอนภาษาไทย” โดย รศ. ดร.นววรรณ พันธุเมธา ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม บรรยายเรื่อง “เป้าหมายและกลวิธีการสอนวรรณคดีไทย” โดย ศ. ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม และการบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทย ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” และเรื่อง “องค์ความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดย นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นวิทยากร ซึ่งมีครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก
IMG_7260 IMG_7272 IMG_7276 IMG_7279 IMG_7288 IMG_7297

การประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (รอบสุดท้าย)

21250

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานตัดสินและมอบรางวัลการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (รอบสุดท้าย) ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม ผลการประกวด มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ขวัญจิรา มะลิสวัสดิ์
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
เล่าเรื่อง สถานที่สำคัญของเขตวังทองหลาง

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.พลอยชมพู พงษ์ชุบ
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
เล่าเรื่อง ไหว้พระ 9 วันในจังหวัดอ่างทอง

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.พรรษพร นวลเถลิงศักดิ์
โรงเรียนบ้านเขาปูน
เล่าเรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี

21247 21254 21255 21260 21265 21268 21276 21277 21279 21287 21310 21311 21312

การประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันนี้ (๒๐ มี.ค. ๖๐) เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานการประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ และพิจารณาข้อราชการเร่งด่วน โดยมีผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

IMG_7085 IMG_7086 IMG_7087 IMG_7088 IMG_7089 IMG_7090 IMG_7091 IMG_7092

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓-วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองฯ จังหวัดตรัง

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคใต้ จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓-วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองฯ จังหวัดตรัง
เรียงลำดับตามตัวอักษรของรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ดูรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคใต้ ที่นี่

การประชุมสำนักธรรมสาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันนี้ (๑๕ มี.ค. ๖๐) เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้มีการประชุมสำนักธรรมสาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อบรรยายเสนอผลงานค้นคว้าและวิจัยของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกต่อที่ประชุมสำนัก สำหรับการบรรยายผลงานวิชาการในการประชุมครั้งนี้ มีการบรรยายเรื่อง กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศเวียดนาม โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  ธนิตกุล ภาคีสมาชิก และพิจารณาเรื่องสำคัญต่าง ๆ ของสำนักด้วย

IMG_7076 IMG_7077 IMG_7079

IMG_7081 IMG_7082IMG_7080

คณะพระนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทัศนศึกษา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๒ ชั้น ๔ ผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ต้อนรับคณะพระนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาทัศนศึกษา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ทั้งนี้ มีการบรรยายเรื่อง ข้อมูลองค์กรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษา โดย นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เลขานุการกรม, บรรยายเรื่อง นโยบายภาษาแห่งชาติ โดยนางสาวชลธิชา สุดมุข ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ และบรรยายเรื่อง โครงการรู้ รัก ภาษาไทย โดยนายปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น นักวรรณศิลป์ชำนาญการ กองศิลปกรรม

IMG_6477 IMG_6490 IMG_6533

IMG_6502  IMG_6546 IMG_6553