พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน

IMG_6395 IMG_6423 IMG_6428IMG_6406

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนร้านค้าและตลาดประชารัฐต้นแบบเพื่อชุมชน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ชั้น ๑ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

คณะนักแปลจากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย และนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทัศนศึกษา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 

17264517_1413671035357654_9079253340916025328_n 17201105_1413671435357614_1111489531014435033_n 17103465_1413671492024275_5819449768850857476_n

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๒ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ได้ร่วมต้อนรับคณะนักแปลจากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย และนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาทัศนศึกษา ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ทั้งนี้ มีการบรรยายเรื่อง ข้อมูลองค์กรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษา โดย นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เลขานุการกรม, บรรยายเรื่อง นโยบายภาษาแห่งชาติ โดยนางสาวชลธิชา สุดมุข ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ และบรรยายเรื่อง โครงการรู้ รัก ภาษาไทย โดยนายปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น นักวรรณศิลป์ชำนาญการ กองศิลปกรรม

17155519_1413671318690959_5889889934366346770_n 17191426_1413670808691010_7136122577329984498_n 17264548_1413671198690971_6421146228732386912_n

17191214_1413671365357621_2000532749148601432_n 17190916_1413670805357677_3146260514773068816_n 17202916_1413670802024344_2752897094550310266_n

การประชุมหารือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อร่วมพิจารณารายละเอียดของการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย และการขับเคลื่อนแผนยุทธศาตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

IMG_6779 IMG_6784 IMG_6788IMG_6780IMG_6783IMG_6782IMG_6787

วันนี้ (๓ มี.ค. ๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๒ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีการประชุมหารือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อร่วมพิจารณารายละเอียดของการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย และการขับเคลื่อนแผนยุทธศาตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑. อำนาจหน้าที่และแนวทางดำเนินการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามพระบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งอาจมีประเด็นที่ส่งผลต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย “การจัดตั้งศูนย์ทดสอบภาษาไทย กระทรวงศึกษา”

๒. (ร่าง) ข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ

๓. แนวโน้มนโยบายและมาตรฐานด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยของชาติที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๔. ข้อเสนอของคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ ในการแบ่งมอบภารกิจให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาตร์ต่าง ๆ

ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (รอบแรก)

ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (รอบแรก)

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าประกวดพูดเรื่องเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่นรอบสุดท้าย ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม