การประชุมสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันนี้ (๑ มี.ค. ๖๐) เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้มีการประชุมสำนักธรรมสาสตร์และการเมือง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อบรรยายเสนอผลงานค้นคว้าและวิจัยของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกต่อที่ประชุมสำนัก และพิจารณาเรื่องสำคัญต่าง ๆ สำหรับการบรรยายผลงานวิชาการครั้งนี้ บรรยายเรื่อง ทฤษฎีการเมืองใหม่ภายใต้สภาวะใหม่และการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ของ ฯพณฯ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง โดย นายสงวน  ลิ่วมโนมนต์ ภาคีสมาชิก   นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีพิจารณาเลือกประธาน และเลขานุการสำนักฯ ใหม่แทนประธาน และเลขานุการสำนักฯ ที่จะดำรงตำแหน่งครบตามวาระด้วย

 

IMG_6571 IMG_6569 IMG_6565

IMG_6552 IMG_6550 IMG_6549

 

 

บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย

IMG_6083 IMG_6086 IMG_6090

วันนี้ (๑๕ ก.พ. ๖๐) เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอประวัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ศ. ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๒ และนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยมี นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ พิธีกรรายการเดินหน้าประเทศไทย สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภาและสำนักงานราชบัณฑิตยสภาทึ่มีต่อประเทศชาติและประชาชน การสร้างนวัตกรรมจากผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเข้าถึงผลงานการเสริมสร้างความรู้ในการใช้ภาษาไทยให้แก่ประชาชน

IMG_6098 IMG_6097IMG_6107

บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

61063

วันนี้ (๑๕ ก.พ. ๖๐) เวลา ๙.๐๐ น. ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ศ. ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ นายกราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิกร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยมี ศ. ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบเพื่อนำเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

5649257350936