ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน (รอบแรก)

ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน (รอบแรก)

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่ม ๓ ภาคอีสาน และได้ดำเนินการคัดเลือกรอบแรกเสร็จสิ้นแล้ว นั้น ผลการคัดเลือกปรากฏตามสำเนาประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่แนบมาพร้อมนี้

นักเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องไปเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนตามประเด็นเดิมในรอบแรก ต่อหน้าคณะกรรมการคัดเลือกของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องราชพฤกษ์ ๔-๕ โรงแรมอะวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประกวดรอบสุดท้ายทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๕ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wannasin50@hotmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน (รอบแรก)

กำหนดการ

แบบตอบรับ

โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ด้านศิลปะและวรรณกรรม ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์  ประธานสำนักศิลปกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ด้านศิลปะและวรรณกรรม ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๐ พร้อมปาฐกถานำ เรื่อง “ศิลปกรรมกับการทำนุบำรุงบ้านเมือง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ในงานช่วงเช้ามีการอภิปรายเรื่อง “วินิจวรรณศิลป์” วิทยากรประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ประคอง  นิมมานเหมินท์ ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา  เรืองรักษณ์ลิขิต และรองศาสตราจารย์โชษิตา  มณีใส ช่วงบ่ายอภิปรายเรื่อง “วิวิธศิลป์ทัศนา” วิทยากรประกอบด้วย ศาสตราจารย์เดชา  บุญค้ำ ศาสตราจารย์วิบูลย์  ลี้สุวรรณ นายสนั่น  รัตนะ และ ดร.ไพโรจน์  ทองคำสุก  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์  อุทยานุกูล  เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายทั้ง ๒ เรื่อง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอขยายเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖) จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค (เฉพาะกลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก, กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ และกลุ่มที่ ๔ ภาคใต้) เป็นภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอขยายเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖)
จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค (เฉพาะกลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก, กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ และกลุ่มที่ ๔ ภาคใต้) เป็นภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น นักวรรณศิลป์ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๐๕ ๔๐๕๘

ประกาศขยายเวลาพูดภาษาถิ่น

รายละเอียด

ใบสมัคร

คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาไปเฝ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (๒๓ พ.ย. ๕๙) เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาไปเฝ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

IMG_9733 - Copy S__11517963IMG_9725

งานรวมพลังแห่งความภักดี

วันนี้ (๒๒ พ.ย. ๕๙) เวลา ๗.๕๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

IMG_4763IMG_4762IMG_4811 - Copy - CopyIMG_4744

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย นางนัยนา วราอัศวปติ รองเลขาธิการรบัณฑิตยสภา นางสาวบุญธรรม กรานทอง ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ กลุ่มหัตถกรรมจักสานไทยเลย และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ผานาง-ผาเกิ้ง ณ จังหวัดเลย

IMG_4250IMG_4288 IMG_4252 IMG_4253 IMG_4254 IMG_4255 IMG_4259 IMG_4261 IMG_4262 IMG_4267 IMG_4268 IMG_4270 IMG_4277 IMG_4279 IMG_4281 IMG_4294 IMG_4311 IMG_4321 IMG_4339 IMG_4341 IMG_4356 IMG_4364 IMG_4366 IMG_4369 IMG_4382 IMG_4401 IMG_4406 IMG_4411 IMG_4422 IMG_4464 IMG_4466 IMG_4507 IMG_4516 IMG_4517 IMG_4518 IMG_4530 IMG_4538

การประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

วันนี้ (๑๔ พ.ย. ๕๙)  เวลา ๙.๓๐ น.นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานประชุมระดับกรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

IMG_4200 IMG_4201 IMG_4199IMG_4204  IMG_4208IMG_4198

 

โครงการอบรม “จริยธรรมตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙”

วันนี้ (๑๐ พ.ย. ๕๙) เวลา ๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๓ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรม “จริยธรรมตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชจริยวัตรในการทรงงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ไปประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการอันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างเต็มที่ โดยมี ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมีการบรรยายเรื่อง ”จริยธรรมตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙พลตำรวจเอก วสิษฐ  เดชกุญชร เป็นผู้บรรยาย

IMG_4105IMG_4174 IMG_4151IMG_4114IMG_4119IMG_4112IMG_4120IMG_4156IMG_4183IMG_4128IMG_4148IMG_4168IMG_4189IMG_4190

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙

รายละเอียดตามประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและเอกสารแนบท้ายประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙

อนึ่ง โรงเรียนที่มาร่วมการแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จะได้รับหนังสือจากสำนักงาน
ราชบัณฑิตยสภาจำนวน ๓ รายการ ดังนี้
๑. ภาษาไทย ภาษาสื่อ จำนวน ๑๐ เล่ม
๒. หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก จำนวน ๑ ชุด (๓ เล่ม)
๓. กวีวัจน์วรรณนา จำนวน ๑ เล่ม

ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนที่มาร่วมการแข่งขันเผื่อเวลาการเดินทาง เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากการปิดการจราจรโดยรอบสนามหลวง