คณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าพบ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

IMG_5987 IMG_5990 IMG_5995

IMG_6001 IMG_6003 IMG_6006

 

การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

ด้วยสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองจะดำเนินการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาจิตวิทยา  สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ  ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ อัตรา

จึงประกาศให้ภาคีสมาชิก  สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง  ประเภทวิชาจิตวิทยา  สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ของข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่ หรือตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันประกาศนี้ และประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นหนังสือแสดงความจำนงและเสนอผลงานต่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาตามแบบพิมพ์แนบท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่   ๒๘   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ)

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

 

การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

แบบแสดงความจำนงเข้ารับเลือกเป็นราชบัณฑิต
ตารางผลงานเข้าเป็นราชบัณฑิต

 

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดย ศ. ดร.ปกรณ์  อดุลพันธุ์  นายกราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วย ศ. ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา และนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำคณะราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาไปร่วมพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

15681 156841568315682

IMG_5347 IMG_5348 IMG_5350 IMG_5354 IMG_5355 IMG_5357

ผลการคัดเลือกบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙

ผลการคัดเลือกบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้พิจารณาคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙ และจัดแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙ เสร็จสิ้นแล้ว มีรายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙