ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน (รอบแรก)

ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน (รอบแรก)

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่ม ๓ ภาคอีสาน และได้ดำเนินการคัดเลือกรอบแรกเสร็จสิ้นแล้ว นั้น ผลการคัดเลือกปรากฏตามสำเนาประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่แนบมาพร้อมนี้

นักเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายจะต้องไปเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนตามประเด็นเดิมในรอบแรก ต่อหน้าคณะกรรมการคัดเลือกของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องราชพฤกษ์ ๔-๕ โรงแรมอะวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประกวดรอบสุดท้ายทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๕ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wannasin50@hotmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น กลุ่มที่ ๓ ภาคอีสาน (รอบแรก)

กำหนดการ

แบบตอบรับ

โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ด้านศิลปะและวรรณกรรม ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์  ประธานสำนักศิลปกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ด้านศิลปะและวรรณกรรม ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๐ พร้อมปาฐกถานำ เรื่อง “ศิลปกรรมกับการทำนุบำรุงบ้านเมือง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ในงานช่วงเช้ามีการอภิปรายเรื่อง “วินิจวรรณศิลป์” วิทยากรประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ประคอง  นิมมานเหมินท์ ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา  เรืองรักษณ์ลิขิต และรองศาสตราจารย์โชษิตา  มณีใส ช่วงบ่ายอภิปรายเรื่อง “วิวิธศิลป์ทัศนา” วิทยากรประกอบด้วย ศาสตราจารย์เดชา  บุญค้ำ ศาสตราจารย์วิบูลย์  ลี้สุวรรณ นายสนั่น  รัตนะ และ ดร.ไพโรจน์  ทองคำสุก  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์  อุทยานุกูล  เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายทั้ง ๒ เรื่อง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอขยายเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖) จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค (เฉพาะกลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก, กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ และกลุ่มที่ ๔ ภาคใต้) เป็นภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอขยายเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖)
จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค (เฉพาะกลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก, กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ และกลุ่มที่ ๔ ภาคใต้) เป็นภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น นักวรรณศิลป์ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๐๕ ๔๐๕๘

ประกาศขยายเวลาพูดภาษาถิ่น

รายละเอียด

ใบสมัคร

คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาไปเฝ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (๒๓ พ.ย. ๕๙) เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาไปเฝ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

IMG_9733 - Copy S__11517963IMG_9725

งานรวมพลังแห่งความภักดี

วันนี้ (๒๒ พ.ย. ๕๙) เวลา ๗.๕๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

IMG_4763IMG_4762IMG_4811 - Copy - CopyIMG_4744