แจ้งตำแหน่งที่ตั้งบูทของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในงานมหกรรมหนังสือ ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๑

เนื่องจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะนำหนังสือไปออกร้านจำหน่ายในงานมหกรรมหนังสือ ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๑ ในวันที่ ๑๓-๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  จึงขอแจ้งตำแหน่งที่ตั้งบูทของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา  คือ  โซนซี 2 แบบเรียน R51

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกุศลด้วยการบริจาคจตุปัจจัย ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกุศลด้วยการบริจาคจตุปัจจัย ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดหิรัญรูจี แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

แจ้งความจำนงได้ที่

๑. สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๒ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันและเวลาราชการ โทร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖ ต่อ ๒๐๒๕

๒. เช็ค, ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย “สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (กฐินพระราชทาน)”

๓. โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (กฐินพระราชทาน)”

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)

เลขที่บัญชี ๔๐๖-๓๔๑๗๖๔-๘ และกรุณาส่งเอกสารการโอนเงินพร้อมใบบริจาคจตุปัจจัยมายัง โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐-๑

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายการวิทยุภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค และพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภา ในโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย”

4

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายการวิทยุภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค และพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภา ในโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย” ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ โดยคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ในการนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการ ปราชญ์ท้องถิ่น เข้าร่วมเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ต่อไป

1

2

3

5

6

7

แจกหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กแก่ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

IMG_5305 - Copy

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิมพ์หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก สืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งพิมพ์ตั้งแต่ฉบับ พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๕๕๗ รวมจำนวน ๒,๐๐๐ ชุด เพื่อแจกให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนที่ประสงค์จะขอรับหนังสือดังกล่าว ให้ทำหนังสือราชการติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าหนังสือจะหมด
สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๙๐ ต่อ ๒๐๒๕

การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง “หลักธรรมในการทำงาน”

IMG_1323

การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง “หลักธรรมในการทำงาน” ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมประสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้น ทั้งนี้ พระไพศาล วิสาโล ได้บรรยายเรื่อง หลักธรรมในการทำงาน และ ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประสำนักงานราชบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง การสร้างสุขสุดท้ายที่ปลายทาง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักธรรมเป็นแนวปฏิบัติให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีความสุข

IMG_1303

IMG_1244

IMG_1327

IMG_1276

IMG_1278

IMG_1333