งานแถลงข่าวและมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ร่วมงานแถลงข่าวและมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ๑-๒ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ (๒๓ มิ.ย. ๕๙)

IMG_5352

IMG_5383

IMG_5389

IMG_5392

IMG_5395

IMG_5403

การประชุมทางวิชาการกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด (focus group) เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดP1170083

P1170098

P1170111

P1170129

P1170154

P1170198

P1170204

P1170228

P1170235

P1170263

P1170265 ณ ห้อง Executive ๑ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา และ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์ เปิดการประชุมฯ พร้อมปาฐกถานำเรื่อง “หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ” นอกจากนี้ยังมีอภิปรายเรื่อง “ความเป็นมาและขั้นตอนในการจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ” วิทยากร ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ, นางเพ็ญแข คุณาเจริญ, รศ. ดร.นันทนา รณเกียรติ และนางดอริส วิบุลศิลป์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสภา ภาคตะวันออก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และเครือข่ายสหวิทยาการฯ ภาคตะวันออก ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสภา ภาคตะวันออก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานการวิจัยแบบสหวิทยาการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางราชการ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น ที่เป็นลักษณะสหวิทยาการ โดยมีเครือข่ายสหวิทยาการฯ ภาคตะวันออกในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการเครือข่ายและงานวิจัยแบบสหวิทยาการฯ จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมการประชุมฯ

IMG_4922

IMG_4925

IMG_4930

IMG_4934

IMG_4936

IMG_4940

IMG_4943

IMG_4952

IMG_4953

IMG_4960

IMG_4969

IMG_5038

IMG_5041

IMG_5047

IMG_5050

IMG_5051

IMG_5059

IMG_5063

IMG_5067

IMG_5070

IMG_5073

IMG_5076

IMG_5079

IMG_5086

ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์เผยแพร่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์เผยแพร่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) สาขาของวัดหนองป่าพง รามอินทรา ๖๑ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการปฏิบัติธรรมนำสุขที่คณะกรรมการจริยธรรมประจำราชบัณฑิตยสภาได้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น และสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงานได้ เกิดทัศนคติที่ดีในการทำงานและมุ่งหวังให้การทำงานสำเร็จ และมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงได้รับข้อคิดและกำลังใจจากการอบรม เกิดพลังกายพลังใจในการทำงาน มีความสุขอยู่ในสังคม และนำความรู้ที่ได้รับจากการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมไปเผยแพร่บุคคลอื่น ซึ่งเป็นการขยายเครือข่ายในสังคมต่อไป

IMG_4768

IMG_4784

IMG_4794

IMG_4810

IMG_4823

IMG_4826

IMG_4828

IMG_4832

IMG_4855

IMG_4861

“บทบาทของท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายการวิทยุภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค และพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภา ในโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย”

งานเสวนาทางวิชาการ “บทบาทของท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายการวิทยุภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค และพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภา ในโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย” เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10