สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิธีลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (๑๗ ต.ค. ๕๙) เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการ ราชบัณฑิตยสภา นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิธี ลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

IMG_8722 IMG_8736 IMG_8745 IMG_8756 IMG_8757 IMG_8762 IMG_8763 IMG_8766 IMG_8775 IMG_8730IMG_8776IMG_8733

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) มอบนโยบายแก่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ได้ประชุมเพื่อมอบนโยบายแก่ส่วนราชการในกำกับ โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานสร้างความเข้าใจกับบุคลากรของหน่วยงานต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี นโยบายประชารัฐ Thailand 4.0 และ Start Up Thailand และเน้นย้ำให้ส่วนราชการช่วยกันปฏิบัติงานโดย “ยึดหลักธรรมาภิบาล ขยันขันแข็ง มีจิตบริการ”, “ยึดมั่นความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน”, “ยึดมั่นในกฎหมาย ในกฎระเบียบของทางราชการ มีเส้นทางการทำงานที่กระชับรวดเร็ว รอบคอบถี่ถ้วน อย่าให้มีความพลั้งเผลอ” โดยในส่วนของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายสำคัญ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการเผยแพร่ผลงานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพราะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน

๒. ให้ช่วยผลักดันเรื่องวาระการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน

๓. ให้ดำเนินงานโครงการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นประโยชน์ในการรักษาเอกลักษณ์ของชาติ ช่วยให้คนไทยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

001
002
003
004
005

การประชุมระดับกรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานประชุมระดับกรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

14572232_1392666804100614_3123099404542560226_n14523191_1392666934100601_135519028504277954_n 14581552_1392666844100610_1668420022105119898_n

รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม มอบนโยบายให้แก่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าพบ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยประเด็นสำคัญที่รองนายกรัฐมตรีเห็นชอบและยินดีที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ดำเนินการอยู่ คือ การจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค และการจัดทำนโยบายภาษาแห่งชาติ ซึ่งเห็นว่าจะสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างมาก รวมถึงกำชับให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเน้นเรื่องการให้บริการความรู้สู่ประชาชน การให้บริการตอบคำถามทางวิชาการผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและสนองกับนโยบายของรัฐบาลด้วย

01 02 03 04

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน