การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์

ด้วยสำนักวิทยาศาสตร์จะดำเนินการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ อัตรา
จึงประกาศให้ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ของข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่ หรือตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันประกาศนี้ และประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นหนังสือแสดงความจำนงและเสนอผลงานต่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาตามแบบพิมพ์แนบท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์)
เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
แบบแสดงความจำนงเข้ารับเลือกเป็นราชบัณฑิต
ตารางผลงานเข้าเป็นราชบัณฑิต

แจ้งตำแหน่งที่ตั้งบูทของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในงานมหกรรมหนังสือ ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๑

เนื่องจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะนำหนังสือไปออกร้านจำหน่ายในงานมหกรรมหนังสือ ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๑ ในวันที่ ๑๓-๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  จึงขอแจ้งตำแหน่งที่ตั้งบูทของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา  คือ  โซนซี 2 แบบเรียน R51

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกุศลด้วยการบริจาคจตุปัจจัย ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกุศลด้วยการบริจาคจตุปัจจัย ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดหิรัญรูจี แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

แจ้งความจำนงได้ที่

๑. สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๒ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันและเวลาราชการ โทร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖ ต่อ ๒๐๒๕

๒. เช็ค, ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย “สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (กฐินพระราชทาน)”

๓. โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (กฐินพระราชทาน)”

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)

เลขที่บัญชี ๔๐๖-๓๔๑๗๖๔-๘ และกรุณาส่งเอกสารการโอนเงินพร้อมใบบริจาคจตุปัจจัยมายัง โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐-๑

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายการวิทยุภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค และพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภา ในโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย”

4

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำรายการวิทยุภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค และพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภา ในโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย” ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ โดยคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ในการนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการ ปราชญ์ท้องถิ่น เข้าร่วมเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ต่อไป

1

2

3

5

6

7