ประกาศรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

ราชบัณฑิตยสภารับสมัครผู้มีคุณวุฒิตามข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา เป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาตร์ ประเภทวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
ผู้มีคุณสมบัติตามคุณวุฒิที่ประกาศแนบท้าย สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน-๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๒๐๐๖ ได้ในวัน เวลาราชการ

รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

คณะอาจารย์และพระนิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาทัศนศึกษาดูงาน “เรื่องภาษาและวรรณคดีไทย”

1

2

3

4
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และพระนิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาทัศนศึกษาดูงาน “เรื่องภาษาและวรรณคดีไทย” ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (๑๘ พ.ย. ๕๘)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

IMG_8859

นายกราชบัณฑิตยสภา นำคณะผู้บริหาร ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

IMG_8863

ขอเชิญชวนโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศเข้าประกวดพูดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น

ขอเชิญชวนโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖) เข้าประกวดพูดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น โรงเรียนที่ประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าประกวดให้ส่งใบสมัครและดีวีดีบันทึกวีดิทัศน์การพูดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นไปที่ “โครงการประกวดพูดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐” ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการแจ้งโรงเรียน

ใบสมัคร