เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสืออนุกรมวิธานพืช อักษร ฆ-จ

เอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสืออนุกรมวิธานพืช อักษร ฆ-จ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ อนุกรมวิธานพืช

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

แต่งตั้งเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

ด้วยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเป็นภาคีสมาชิก หลักเกณฑ์ วิธีการสมัคร และวิธีการรับสมัครบุคคลเป็นภาคีสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ อัตรา ซึ่งจะคัดเลือกจากประเภทและสาขาวิชาที่รับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

การอบรมเรื่อง “จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ”

IMG_2588
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๓ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการอบรม “จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ” ขึ้น โดยมี ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ผุู้เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ๒ สมัย บรรยายพิเศษเรื่อง “ข้าราชการที่ดีควรมีจริยธรรมอย่างไร” และนายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
IMG_2591

IMG_2594

IMG_2595

IMG_2598

วัตถประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภามีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช่ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมถึงปลุกจิตสำนึกให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึงถึงหลักจริยธรรม และส่งเสริมพัฒนาให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีจริยธรรม
IMG_2573

IMG_2576

IMG_2578

IMG_2579

IMG_2582

IMG_2600

IMG_2601

IMG_2608

IMG_2656

IMG_2661

IMG_2677

IMG_2681

IMG_2694

IMG_2708

IMG_2713