ผลการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘

ผลการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘ ประเภทนักแสดงละครโทรทัศน์ นักแสดงประกอบละครโทรทัศน์ และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้พิจารณาผลมีดังนี้
นักแสดงนำชาย
นายพงศกร เมตตาริกานนท์ จากละครเรื่อง บางระจัน
นักแสดงนำหญิง
นางสาวฝนทิพย์ วัชรตระกูล จากละครเรื่อง เพื่อนแพง
นักแสดงประกอบชาย
นายสรพงศ์ ชาตรี จากละครเรื่อง เพลิงฉิมพลี
นักแสดงประกอบหญิง
นางสาวเพ็ญพักตร์ ศิริกุล จากละครเรื่อง เพลิงฉิมพลี
ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ชาย
นายเมทนี บุรณศิริ จากรายการ มาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิด
ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์หญิง
นางสาวนารากร ติยายน จากรายการ จับต้นชนปลาย
ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘ และเยาวชนที่ชนะการแข่งขันทักษะภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘ จะเข้ารับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘ ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะแจ้งวัน เวลาให้ทราบต่อไป

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันนี้ (๓ ธ.ค. ๕๘) เวลา ๙.๐๐ น. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
1

2

3

4

5

6

7

8

9

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ของเครือข่ายสหวิทยาการในภูมิภาค

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานมูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ของเครือข่ายสหวิทยาการในภูมิภาค ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
1

2

3

4

การประชุมดังกล่าวมีผู้แทนซึ่งเป็นสมาชิกจากเครือข่ายสหวิทยการในภูมิภาค ๗ ภูมิภาค พร้อมทั้งคณะกรรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเข้าร่วม จัดขึ้นเพื่อร่วมประชุมระดมสมองใน ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเครือข่ายสหวิทยาการฯ รูปแบบและวิธีการดำเนินงานของเครือข่ายสหวิทยาการฯ บทบาทของผู้ประสานงานเครือข่ายสหวิทยาการฯ และโครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายสหวิทยาการฯ ที่จะดำเนินการใน ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) จัด ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่นหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ประกาศรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

ราชบัณฑิตยสภารับสมัครผู้มีคุณวุฒิตามข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา เป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาตร์ ประเภทวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
ผู้มีคุณสมบัติตามคุณวุฒิที่ประกาศแนบท้าย สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน-๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่งานบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๒๐๐๖ ได้ในวัน เวลาราชการ

รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

คณะอาจารย์และพระนิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาทัศนศึกษาดูงาน “เรื่องภาษาและวรรณคดีไทย”

1

2

3

4
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และพระนิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาทัศนศึกษาดูงาน “เรื่องภาษาและวรรณคดีไทย” ณ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (๑๘ พ.ย. ๕๘)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16