ผลการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น : ภาคใต้

ผลการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น : ภาคใต้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งจัดเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลปรากฏว่า นักเรียนและโรงเรียนที่ได้รางวัล มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงอภิสรา บุญญานุวัตร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข จังหวัดพัทลุง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
เด็กหญิงญานิสา ทองประทีป โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) จังหวัดสงขลา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
เด็กหญิงวริษฐา เกษมทวีสุข โรงเรียนกิตติวิทย์ จังหวัดสงขลา

พร้อมนี้ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้เดินทางไปมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ส่วนนักเรียนและโรงเรียนที่ชนะการประกวดฯ จะมีพิธีมอบโล่พร้อมเงินรางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร อีกครั้งหนึ่ง

 

5 4 3 2 1

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันนี้ (๓ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๑๕.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี ศ. ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ศ. ดร.ปกรณ์ อดุลย์พันธุ์ นายกราชบัณฑิตยสภา ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ รอรับเสด็จ ในโอกาสนี้ คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการในพระราชูปถัมป์ได้จัดทำเหรียญ “องค์ปฐมรัตนสหวิทยบัณฑิต” ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พร้อมทั้งประพันธ์เพลงถวายเป็นราชสดุดีที่พระองค์สนพระราชหฤทัยงานของสหวิทยาการในการนี้ด้วย

1433338093100 1433338096347 1433338102212 1433338103717 1433338107305 1433338111153 1433338113422 1433338115406 1433338189415 1433338232030 1433338478335 14333384817781 (1) 1 (2)IMG_4936 IMG_49981433338496648 1433338539129 1433338562105 1433338565288 1433338650791 1433338670847

 

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาชี้แจงคำ “โรฮีนจา” และ “เมียนมา”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (เดิมคือ ราชบัณฑิตยสถาน) ชี้แจงการเขียนคำ Rohingya และ Myanmar ด้วยอักษรไทย ที่ได้ตอบข้อหารือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ Rohingya

ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙ ในหัวข้อเรื่อง “พระสงฆ์สาวกศาสดา” เพื่อปลูกฝังให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ๒๕๕๙

ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต

ด้วยสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองจะดำเนินการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ อัตรา
จึงประกาศให้ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางสารัตถะ ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ของข้อบังคับสภาราชบัณฑิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่ หรือตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามข้อบังคับสภาราชบัณฑิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่หรือตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันประกาศนี้ และประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นหนังสือแสดงความจำนงและเสนอผลงานต่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ตามแบบพิมพ์ท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ราชบัณฑิตสารัตถะ