รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

     ด้วยราชบัณฑิตยสถานประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔ และข้อบังคับสภาราชบัณฑิต ว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเป็นภาคีสมาชิก หลักเกณฑ์ วิธีการสมัคร และวิธีการรับสมัครบุคคลเป็นภาคีสมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามไฟล์แนบ

แต่งตั้งประธานสำนักและเลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์

     ด้วยประธานสำนักและเลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์จะครบวาระการดำรงตำแหน่งสองปี ในวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่ประชุมราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้เลือกราชบัณฑิตเป็นประธานสำนักและเลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์ในวาระต่อไปแล้ว
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงแต่งตั้งราชบัณฑิตเป็นประธานสำนักและเลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์ ดังนี้
        ๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ เป็นประธานสำนักวิทยาศาสตร์
        ๒. ศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ เป็นเลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์
     ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘๘ ถึงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม

สำนักศิลปกรรมจะดำเนินการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้

๑. ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย
๒. ประเภทวิชาสถาปัตย์ศิลป์ สาขาวิชาผังเมือง
๓. ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคกรรม

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

การจัดการความรู้ของราชบัณฑิตยสถาน ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการจัดการความรู้ของราชบัณฑิตยสถาน ประจำปี ๒๕๕๗ เรื่อง

ดาวน์โหลดไฟล์: KM เพชรบุรี

ราชบัณฑิตยสถานจัดเวทีเสวนา “รู้ รัก ภาษาไทยสัญจร : ภาษาถิ่นภาคใต้” เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพัฒนางานวิชาการด้านภาษาถิ่น

วันนี้ (๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) เวลา ๙.๐๐ น. นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานเสวนาทางวิชาการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ)

ดาวน์โหลดไฟล์: หน้าปก
ดาวน์โหลดไฟล์: ประกาศรับสมัคร

ผลการคัดเลือกบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ราชบัณฑิตยสถาน ได้พิจารณาคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗ และจัดแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นแล้ว มีนักแสดงละครโทรทัศน์ ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์หรือผู้ผลิตละครโทรทัศน์และผลิตรายการโทรทัศน์ นักเรียน และโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ตามเอกสารแนบ

ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถานร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันนี้ (๓ ธ.ค. ๕๗) เวลา ๙.๐๕ น. ราชบัณฑิตยสถานจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ  โดยมี นายพงษ์ศักดิ์  ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานฯ นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถาน กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นมา เพื่อให้ข้าราชการทุกคนมีจิตสำนึก ทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  สังคม และประเทศชาติ  โดยกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะประพฤติปฏิบัติและมุ่งมั่นรักษาคุณงามความดี ตามพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมตลอดมา รวมถึงปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ.

รายละเอียดตามไฟล์แนบ