แจกหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทย

หนังสือลงเว็บ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดพิมพ์หนังสือและจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปมาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนในระดับประถมศึกษา สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้จัดเตรียมชุดหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน จำนวน ๖ รายการ ดังนี้
๑. หนังสือกวีวัจน์วรรณนา วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย
๒. หนังสือการ์ตูน รู้ รัก ภาษาไทย ชุดแมวไทย (๑ ชุด มี ๑๐ เล่ม)
๓. หนังสือเพลินภาษาเพื่อนอาเซียน
๔. หนังสือสารานุกรมประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
๕. ดีวีดีรายการวิทยุกระจายเสียง “วรรคทองในวรรณคดีไทย”
๖. ดีวีดีรายการวิทยุกระจายเสียง “เพลินภาษาในอาเซียน”
เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ โรงเรียนละ ๑ ชุด โดยให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำหนังสือดังกล่าวไปติดต่อรับด้วยตนเองที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือจนกว่าของจะหมด

ประกาศคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต

ด้วยสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองจะดำเนินการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชานิติศาสตร์ ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศให้ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชานิติศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ของข้อบังคับสภาราชบัณฑิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่ หรือตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามข้อบังคับสภาราชบัณฑิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่หรือตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันประกาสนี้ และประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นหนังสือแสดงความจำนงและเสนอผลงานต่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาตามแบบพิมพ์แนบท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงนาม) กนกวลี  ชูชัยยะ
(นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ)
เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

แบบแสดงความจำนงเข้ารับเลือกเป็นราชบัณฑิต

คำอธิบายกระบวนการประเมินผลงาน ภค เป็น รบ

แบบเสนอผลงานผู้สมัครราชบัณฑิต

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และการเตรียมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วานนี้ (๒๕ ส.ค. ๕๘) นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และการเตรียมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง นโยบายและเป้าหมายการดำเนินงานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

1 2 3-2 4 5 6 7 8 9 10 IMG_6323 IMG_6328 IMG_6330 IMG_6331 IMG_6337

ทั้งนี้ ผู้บริงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ร่วมกันทบทวนแผนปฏิบัติราชการฯ และระดมความคิดเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและพัฒนางานด้านวิชาการและการให้บริการทางวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาในอนาคตต่อไป

IMG_6411 IMG_6419 IMG_6421 IMG_6423 IMG_6426 IMG_6433 IMG_6445 IMG_6450 IMG_6457 IMG_6489 IMG_6514

 

ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีความยินดีณ วัดภคินีนาถวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมกุศลด้วยการบริจาคจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธา เพื่อสมทบองค์กฐินสามารถแจ้งความจำนงได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๒ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในวันและเวลาราชการ
    โทร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖ ต่อ ๒๐๒๕
  • เช็ค, ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย “สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (กฐินพระราชทาน)”
  • โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (กฐินพระราชทาน)”

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)

เลขที่บัญชี ๔๐๖-๓๔๑๗๖๔-๘ และกรุณาส่งเอกสารการโอนเงินพร้อมใบบริจาคจตุปัจจัยมายัง โทรสาร  ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐-๑

 

ใบบริจาคจตุปัจจัย ใบบริจาคจตุปัจจัย