งานนิทรรศการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

วันนี้  เวลา ๙.๐๐ น. ณ โถงชัั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงานราชบัณฑิตยสภา แสดงผลงานตามแผนดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานมีกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเสริมอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน มีเกมชิงรางวัล และกิจกรรมเสริมรายได้เพื่อสร้างสุขให้แก่บุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และมีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการมาร่วมนิทรรศการ เช่น กรมชลประทาน กรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ งานฯ จัดระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ก.ค. ๒๕๕๘ นี้

2 3 4 5 6 7 8 (1) 8 (2) 8 (3) 8 (4) 8 (5) 8 (6) 8 (7) 8 (8) 8 (9) 8 (10) 8 (11) 8 (12) 8 (13) 8 (14) 8 (15) 8 (16) 8 (17) 8

 

บันทึกเทปถวายพระพระเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ศ. ดร.ปกรณ์ อดุลพันธ์ุ นายกราชบัณฑิตยสภา นำราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพระเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

 

1 (1) 1 (2)

เชิญร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจเข้าร่วมงานให้ลงทะเบียนโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ไปที่ wannasin50@hotmail.com

ภายในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และจำกัดผู้เข้าร่วมงานเพียง ๒๕๐ คน เท่านั้น)
งานวันภาษาไทย กำหนดการ 1 กำหนดการ เสวนา

การประชุมแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการประชุมแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสราสินี โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ  เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ และประโยชน์สุขของประชาชน และเพื่อให้มีแผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบกับวิธีดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มเสนอความคิดเห็นของบุคลากรด้วย

1 2 3 4 4-1 4-2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ผลการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น : ภาคอีสาน

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดขอนแก่น ได้มีการตัดสินการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น : ภาคอีสาน โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เดินทางไปมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ ๑๐ คน ผลการตัดสินการประกวดนักเรียนและโรงเรียนที่ชนะการประกวดฯ ได้รางวัล มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายพานเพชร พันธ์พงศ์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
เด็กหญิงณัฐฐาพร เกตกอง โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ จังหวัดขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
เด็กชายเปรมสกุลวัตน์ โชคดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ นักเรียนและโรงเรียนที่ชนะการประกวดฯ จะเข้ารับโล่พร้อมเงินรางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 

11694060_10205395216623083_862775903_n 11714421_10205395217023093_48028896_n 11725284_10205395216463079_2103244692_o 11733630_10205395217503105_179958677_o

ผลการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น : ภาคใต้

ผลการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น : ภาคใต้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งจัดเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลปรากฏว่า นักเรียนและโรงเรียนที่ได้รางวัล มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงอภิสรา บุญญานุวัตร โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข จังหวัดพัทลุง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
เด็กหญิงญานิสา ทองประทีป โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านแหลมทราย) จังหวัดสงขลา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
เด็กหญิงวริษฐา เกษมทวีสุข โรงเรียนกิตติวิทย์ จังหวัดสงขลา

พร้อมนี้ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้เดินทางไปมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ส่วนนักเรียนและโรงเรียนที่ชนะการประกวดฯ จะมีพิธีมอบโล่พร้อมเงินรางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร อีกครั้งหนึ่ง

 

5 4 3 2 1