วันครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภาปีที่ ๘๙

    วันนี้ (๑๗ เม.ย. ๕๘) เวลา ๙.๓๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภาปีที่ ๘๙ ซึ่งวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภาตรงกับวันที่ ๑๙ เมษายน ของทุกปี โดยจัดให้มีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งมี ศ. ดร.ปกรณ์ อดุลพันธ์ุ นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธาน และพิธีมอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ และมอบโล่แก่ผู้ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ ของราชบัณฑิตยสถาน โดย นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นผู้มอบฯ พร้อมนี้ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ และถวายภัตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

อาศิรวาท

2april

อาศิรวาท

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปวงประชาแซ่ซ้อง สดุดี
บรมราชกุมารี ทั่วหล้า
พระยศยิ่งบารมี ชนชื่น
พระเกียรติเลอเลิศฟ้า อุ่นเอื้อไทยเกษม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก กรรมการวิชาการ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

นางสาวสุปัญญา ชมจินดา
เลขานุการกรม
ประพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๐๐๑ นางสาวพรวิลัย สุระวิทย์
๐๐๒ นางสาวสุจิตรา อุตรีสร
๐๐๓ นายกิตติพล เพิ่มพูล
๐๐๔ นางสาวอังคณา โชติช่วง

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ข้างต้น มาเข้ารับการประเมินวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (รายงานตัวเวลา ๘.๓๐-๙.๐๐ น.)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๐๐๑ นางสาวพรวิลัย สุระวิทย์
๐๐๒ นางสาวสุจิตรา อุตรีสร
๐๐๓ นายกิตติพล เพิ่มพูล
๐๐๔ นางสาวอังคณา โชติช่วง

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ข้างต้น มาเข้ารับการประเมินวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (รายงานตัวเวลา ๘.๓๐-๙.๐๐ น.)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เชิญร่วมการเสวนา เรื่อง “รู้ทันไวรัสอีโบลา : โรคติดต่อเชื้อร้ายแรง”

สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “รู้ทันไวรัสอีโบลา : โรคติดต่อเชื้อร้ายแรง” ในวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ พบกับการบรรยายให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไวรัสอีโบลา (ต้นเหตุ การะบาด ฯลฯ), วิทยาไวรัสอีโบลา (อาการ การรักษา การป้องกัน ฯลฯ) และวัคซีนป้องกันและแอนติบอดีรักษาโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เสวนารวมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบคำถามจากผู้ฟัง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของราชบัณฑิตยสภาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งานมอบรางวัล “ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ” แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๖ ก.พ. ๕๘) เวลา ๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล