รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติม

ไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งดังกล่าว (พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: พนักงานราชการ

รายงานโครงการศึกษาดูงานการจัดทำพจนานุกรมของประเทศในทวีปเอเชีย

     ราชบัณฑิตยสถานได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานการจัดทำพจนานุกรมของประเทศในทวีปเอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน-๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อศึกษาดูงานการจัดทำพจนานุกรมของประเทศญี่ป่น โดยคณะผู้เดินทางได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สถาบันแห่งชาติเพื่อภาษาญี่ปุ่นและภาษาศาสตร์ (National Institute for Japanese Language and Linguistics : NINJAL) และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศโตเกียว (Tokyo University of Foreign Studies : TUFS)

     รายงานการศึกษาดูงานตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: REPORT_JAPAN

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ราชบัณฑิตได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก International University of Morality สหรัฐอเมริกา

     ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร นายกราชบัณฑิตยสถาน และ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก International University of Morality สหรัฐอเมริกา โดยมีพิธีมอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อาคารรับรอง สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง

การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๕๕๗

     วันที่ ๑๔ ม.ค. ๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. นายพงษ์ศักดิ์  ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔  พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งราชบัณฑิตยสถานจัดขึ้นเพื่อให้สมาชิก กบข. ที่รับราชการก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิฯ และสามารถนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าจะเลือกกลับไปใช้สิทธิฯ หรือไม่ ทั้งนี้ มีวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้แก่ นางสาวพรพิมล มุขประภาต นางดวงจันทร์  คู่กุษลสิน และนางปาณิศา  จันทรโต เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างเวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๒ ราชบัณฑิตยสถาน

ภาพข่าวตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: Undo

รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

     ด้วยราชบัณฑิตยสถานประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔ และข้อบังคับสภาราชบัณฑิต ว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเป็นภาคีสมาชิก หลักเกณฑ์ วิธีการสมัคร และวิธีการรับสมัครบุคคลเป็นภาคีสมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิกสำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาจุลชีววิทยา จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามไฟล์แนบ

แต่งตั้งประธานสำนักและเลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์

     ด้วยประธานสำนักและเลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์จะครบวาระการดำรงตำแหน่งสองปี ในวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่ประชุมราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้เลือกราชบัณฑิตเป็นประธานสำนักและเลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์ในวาระต่อไปแล้ว
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงแต่งตั้งราชบัณฑิตเป็นประธานสำนักและเลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์ ดังนี้
        ๑. ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ เป็นประธานสำนักวิทยาศาสตร์
        ๒. ศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ เป็นเลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์
     ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘๘ ถึงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม

สำนักศิลปกรรมจะดำเนินการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้

๑. ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย
๒. ประเภทวิชาสถาปัตย์ศิลป์ สาขาวิชาผังเมือง
๓. ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคกรรม

รายละเอียดตามไฟล์แนบ