การจัดการความรู้ของราชบัณฑิตยสถาน ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการจัดการความรู้ของราชบัณฑิตยสถาน ประจำปี ๒๕๕๗ เรื่อง

ดาวน์โหลดไฟล์: KM เพชรบุรี

ราชบัณฑิตยสถานจัดเวทีเสวนา “รู้ รัก ภาษาไทยสัญจร : ภาษาถิ่นภาคใต้” เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพัฒนางานวิชาการด้านภาษาถิ่น

วันนี้ (๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) เวลา ๙.๐๐ น. นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานเสวนาทางวิชาการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ)

ดาวน์โหลดไฟล์: หน้าปก
ดาวน์โหลดไฟล์: ประกาศรับสมัคร

ผลการคัดเลือกบุคคลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ราชบัณฑิตยสถาน ได้พิจารณาคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗ และจัดแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นแล้ว มีนักแสดงละครโทรทัศน์ ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์หรือผู้ผลิตละครโทรทัศน์และผลิตรายการโทรทัศน์ นักเรียน และโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ตามเอกสารแนบ

ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถานร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันนี้ (๓ ธ.ค. ๕๗) เวลา ๙.๐๕ น. ราชบัณฑิตยสถานจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ  โดยมี นายพงษ์ศักดิ์  ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานฯ นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถาน กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นมา เพื่อให้ข้าราชการทุกคนมีจิตสำนึก ทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  สังคม และประเทศชาติ  โดยกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะประพฤติปฏิบัติและมุ่งมั่นรักษาคุณงามความดี ตามพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมตลอดมา รวมถึงปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ.

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

การจัดการรับฟังความคิดเห็น เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายแห่งชาติ “นโยบายสาหรับนักเรียนไทย และคนไทย รวมทั้งภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ ในฐานะภาษาต่างประเทศ” และ “นโยบายภาษาเศรษฐกิจและภาษาเพื่อนบ้าน”

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ราชบัณฑิตยสถานจัดประชุมทางวิชาการเพื่อฟังความคิดเห็นเรื่องนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ภาษาแห่งชาติ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยเป็นอีกงานหนึ่งที่ราชบัณฑิตยสถานได้ดำเนินการเกี่ยวกับจัดทำนโยบายภาษาแห่งชาติซึ่งเป็นนโยบายที่ใช้ในการกำหนดแนวทางในการศึกษาภาษาต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ภายในประเทศและภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อกับต่างประเทศตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจัดการประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติหลายครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดในหมู่นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจ และในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ราชบัณฑิตยสถานได้จัดรับฟังความคิดเห็นนโยบายภาษา ๒ กลุ่มนโยบาย ได้แก่ นโยบายภาษาท้องถิ่นทั้งภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูลอื่น ๆ และนโยบายภาษาสำหรับผู้ที่เข้ามาแสวงหางานทำในประเทศไทย ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นี้ จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นนโยบายภาษาอีก ๔ กลุ่มนโยบาย ได้แก่ นโยบายภาษาไทยสำหรับนักเรียนไทยและคนไทย รวมทั้งภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติในฐานะภาษาต่างประเทศ นโยบายภาษาเศรษฐกิจ ภาษาเพื่อนบ้าน และภาษาการงานอาชีพ นโยบายภาษาสำหรับการแปล ล่ามแปล และล่ามภาษามือ และนโยบายภาษาสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน โดยมี ศ. ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิดงาน 

กิจกรรมในงานวันแรกมีการเสวนา เรื่อง

ดาวน์โหลดไฟล์: นโยบายภาษา24-25พ

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ราชบัณฑิตยสถานมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดราชบัณฑิตยสถานในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่) จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: ประกาศรับโอน
ดาวน์โหลดไฟล์: 2
ดาวน์โหลดไฟล์: แบบแสดงความจำนงขอโอน

ราชบัณฑิตยสถานจัดการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสัมมนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยกับปราชญ์ท้องถิ่น ครั้งที่ ๔

ราชบัณฑิตยสถานจัดการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสัมมนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยกับปราชญ์ท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้สมุนไพรไทยในภาคตะวันตกกับปราชญ์ท้องถิ่น และเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนามาจัดทำเป็นหนังสือภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยของปราชญ์ท้องถิ่นภาคตะวันตก รวมถึงเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านการใช้สมุนไพรไทยของปราชญ์ท้องถิ่นภาคตะวันตก

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องภีมวนา ๑ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด  โรจนสุนทร นายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา

ในงานมีการแสดงปาฐกถา เรื่อง