ภาพกิจกรรมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์โครงการนโยบายภาษาแห่งชาติ

ราชบัณฑิตยสถานได้จัดการประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์โครงการนโยบายภาษาแห่งชาติ

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: นโยบายภาษา 20-21 ก

ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต

ด้วยสำนักธรรมศาสตร์และการเมืองจะดำเนินการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้
๑. ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

๒. ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

๓. ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเปล่าได้ที่
แบบแสดงความจำนงเข้ารับเลือกเป็นราชบัณฑิต
http://www.royin.go.th/th/download/check_count.php?FileID=80&SystemModuleKey=194
แบบเสนอผลงานทางวิชาการของภาคีสมาชิกผู้แสดงความจำนงเข้ารับเลือกเป็นราชบัณฑิต
http://www.royin.go.th/th/download/check_count.php?FileID=81&SystemModuleKey=194

ราชบัณฑิตยสถานเปิดให้ทดสอบระบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ราชบัณฑิตยสถานเปิดให้ทดสอบระบบพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ http://www.royin.go.th/dictionary/

สำหรับท่านที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแล้วพบปัญหาตัวหนังสืออ่านไม่ออก มีวิธีแก้ไขดังนี้
– บราวเซอร์ Internet Explorer คลิกขวาบริเวณที่ว่างในบราวเซอร์ เลือก Encoding เป็น Unicode (UTF-8)
– บราวเซอร์ Google Chrome เลือกที่เมนูระบบ (ด้านขวาบน) –> เครื่องมือเพิ่มเติม –> การเข้ารหัส —> เลือก Unicode (UTF-8)
– บราวเซอร์ Firefox เลือกที่เมนูระบบ (ด้านบนสุด) –> มุมมอง (View) –> Character Encoding —> เลือก Unicode

ท่านที่มีปัญหาในการใช้งานหรือมีข้อเสนอแนะใด ๆ สามารถเสนอในเฟซบุ๊กได้ที่
https://www.facebook.com/206167399441363/photos/a.397151803676254.94819.206167399441363/789794367745327/
หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ripub@royin.go.th

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารของราชบัณฑิตยสถาน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารของราชบัณฑิตยสถาน

ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารของราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พร้อมให้การสนับสนุนงานของราชบัณฑิตยสถานในทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึง และผลักดันสนับสนุนงานตามนโยบายของรัฐบาล

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: ประมวลภาพ

การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ครั้งที่ ๒

การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ครั้งที่ ๒

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันพุธที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เห็นชอบต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชนของราชบัณฑิตยสถาน  รายชื่อดังแนบ
ในวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (เวลาและสถานที่โปรดติดตามประกาศจากทางราชบัณฑิตยสถาน)

ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง การคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต

ด้วยสำนักวิทยาศาสตร์จะดำเนินการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาชีววิทยาระดับโมเลกุล ในตำแหน่งที่ว่างจำนวน ๑ อัตรา

จึงประกาศให้ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ทุกประเภทวิชา ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ของข้อบังคับสภาราชบัณฑิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่ หรือตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามข้อบังคับสภาราชบัณฑิต ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่ หรือตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วันประกาศนี้ และประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นหนังสือแสดงความจำนงและเสนอผลงานต่อเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานตามแบบพิมพ์แนบท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

การทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ราชบัณฑิตยสถานได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง
วันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เดอะ กรีนพาร์ค รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประมวลภาพคณาจารย์และคณะพระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ ราชบัณฑิตยสถาน

        นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์  ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ ทองบุญ ราชบัณฑิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ ได้ต้อนรับคณาจารย์และคณะพระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการนำของ ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล ที่มาศึกษาดูงานณ ราชบัณฑิตยสถาน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ