ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘

ราชบัณฑิตยสถานจะจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘ ในหัวข้อเรื่อง “ธรรมะคือคุณากร”

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: ประกวดแต่งหนังสือ_58