งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒
42nd National Book Fair & 12th Bangkok International Book Fair 2014

โลกคือนิยาย (The World Is A Novel)

เชิญพบกับราชบัณฑิตยสถาน ที่โซน C2 บูท Q33 (ลด ๑๐%)
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ และ
งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒
ในวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ราชบัณฑิตยสถานจัดการฝึกอบรม เรื่อง “สุขภาพดีตามวิถีจริยธรรม”

          เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๓ ชั้น ๕ ราชบัณฑิตยสถานจัดการฝึกอบรม เรื่อง “สุขภาพดีตามวิถีจริยธรรม” เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์และสุขภาพจิตที่ดี เกิดความพร้อมในศักยภาพการทำงาน และดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

          ในการอบรมครั้งนี้ได้มีการเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจให้สมบูรณ์บนพื้นฐานหลักจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีจริยธรรม โดยศาสตราจารย์แสวง  บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำราชบัณฑิตยสถาน เป็นผู้เปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี  เลาหพันธ์ และคณะ อภิปรายเรื่อง “สุขภาพดีตามวิถีจริยธรรม” มีการตอบข้อซักถาม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสาธิตวิธีการดูแลสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนไทยให้แก่บุคลากรราชบัณฑิตยสถาน