ราชบัณฑิตยสถานจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง “หลักธรรมในการทำงาน”

          เมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา  ๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ณ  ห้องประชุม ๕๐๑-๕๐๓  ชั้น  ๕  ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานเลขานุการกรมและคณะกรรมการจริยธรรมประจำราชบัณฑิตยสถาน จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง “หลักธรรมในการทำงาน” ให้แก่บุคลากรของราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรของราชบัณฑิตยสถานมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานโดยการใช้หลักธรรม หลักคุณธรรม และจริยธรรมเป็นแนวปฏิบัติ โดยนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน รวมถึงปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข โดยพิธีเปิดมีศาสตราจารย์แสวง  บุญเฉลิมวิภาส ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำราชบัณฑิตยสถาน เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “หลักธรรมในการทำงาน” โดย พระอธิการดุษฎี  เมธังกุโร  เจ้าอาวาสวัดทุ่งไผ่ จังหวัดชุมพร หลังการบรรยายได้มีการตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนจะปิดการประชุมในเวลา ๑๑.๓๐ น.

    

     

    

    

ราชบัณฑิตยสถานมีความยินดีขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖

          ราชบัณฑิตยสถานมีความยินดีขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖ ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านใดมีจิตศรัทธาร่วมกุศลด้วยการบริจาคจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาเพื่อสมทบองค์กฐิน สามารถแจ้งความจำนงได้ตามใบบริจาคจตุปัจจัย

         ใบบริจาคจตุปัจจัย download