แผนที่การเดินทางมาแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กรณีผู้ชุมนุมปิดเส้นทาง

เส้นทางที่ ๑ ข้ามสะพานกรุงธนบุรี (ซางฮี้)


เส้นทางที่ ๒ ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า


เส้นทางที่ ๓ ลงทางด่วนยมราช

ราชบัณฑิตยสถานจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยทางวิทยุกระจายเสียงเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ราชบัณฑิตยสถานได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยทางวิทยุกระจายเสียงเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗ ในหัวข้อ “เด็กไทยรักภาษาไทย” ขึ้น ณ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า ซึ่งจัดเป็นปีแรก

          การดำเนินการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยและภาษาต่าง ๆ ในอาเซียน การแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและอาเซียน ส่งเสริมให้ความรู้ในการใช้ทักษะต่าง ๆ ในรูปแบบเกมส์ การประดิษฐ์สิ่งของ และการตอบปัญหาภาษาไทยเพื่อชิงรางวัล ทั้งนี้ ได้ทำการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมดังกล่าวทางสถานีวิทยุ อันจะช่วยให้เยาวชนทั่วประเทศเกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยและภาษาเพื่อนบ้านที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยและมีความรู้ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านของไทยด้วย.

คลิกที่ภาพเพื่อปรับขนาด

 

กำหนดวันแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๖

          ตามที่ราชบัณฑิตยสถานได้เลื่อนวันแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๖ โดยไม่มีกำหนด  เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง นั้น  บัดนี้ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่แข่งขันฯ ที่แน่นอนแล้ว คือ วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ

          จึงขอให้โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมแข่งขันฯ แจ้งตอบรับการเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ นางพรทิพย์  เดชทิพย์ประภาพ  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๔๘ ๓๓๒๑  นางธนิดา  สุขจรนิ  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘ ๙๕๒๖ ๖๕๑๘  นายปิยะพงษ์  โพธิ์เย็น  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘ ๙๙๘๕ ๔๔๙๔

     ทางเลี่ยงกรณีผู้ชุมนุมปิดเส้นทาง download