การสั่งจองพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พิมพ์ครั้งที่ ๒

          ตามที่บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด ได้รับอนุญาตจากการให้ใช้สิทธิในการพิมพ์และจำหน่ายพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ นั้น ขณะนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พิมพ์ครั้งที่ ๒ ได้แล้ว ในราคาเล่มละ ๗๕๐ บาท   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งจองได้ที่ http://www.nanmeebooks.com