ราชบัณฑิตยสถานขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช

      ราชบัณฑิตยสถานขอแสดงความยินดีที่ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์  สมุทวณิช ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ราชบัณฑิตยสถานขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์

     ราชบัณฑิตยสถานขอแสดงความยินดีที่ ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  อดุลพันธุ์ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖