สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ

          สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน”

เชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน”

          ราชบัณฑิตยสถานขอเรียนเชิญผู้บริหาร นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการ และธุรกิจด้านอาหารของประเทศทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชนและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มอบเกียรติบัตรให้ราชบัณฑิตยสถาน เพื่อแสดงว่าเป็น “ส่วนราชการที่มีพัฒนาการดีเด่น”

    

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มอบเกียรติบัตรให้ราชบัณฑิตยสถาน
เพื่อแสดงว่าเป็น “ส่วนราชการที่มีพัฒนาการดีเด่น”
ในโครงการชื่นชม ชื่นใจ ให้คำขอบคุณ ประจำปี ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด

          นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่ราชบัณฑิตยสถานเสนอ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๗๑ ง วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ในประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้บรรดาหนังสือราชการและการศึกษาเล่าเรียนให้ใช้ตัวสะกดตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ การจัดพิมพ์หนังสือพจนานุกรมฉบับดังกล่าวเป็นฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พิมพ์จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐๐๐๐ เล่ม ซึ่งราชบัณฑิตยสถานจะมอบให้แก่หน่วยงานราชการและสถานศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงสื่อมวลชน หลังจากนั้น ราชบัณฑิตยสถานจะได้จัดพิมพ์พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป.