หนังสือพจนานุกรมศัพท์ปฐพีศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อม e-book

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดพิมพ์หนังสือพจนานุกรมศัพท์ปฐพีศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว หนังสือดังกล่าวเป็นพจนานุกรมซึ่งรวบรวมศัพท์ปฐพีศาสตร์และศัพท์ที่เกี่ยวข้อง และภาพหน้าตัดดินของชุดดินสำคัญในประเทศไทย และเผยแพร่เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจ ติดต่อขอรับหนังสือได้หน่วยงานละ ๒ เล่ม ที่ นางณัฐมาตย์ มูสิกะเจริญ กองวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โทร.๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๔๐๒๗ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nutthamard.m@royin.mail.go.th

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  นางสาวอารี  พลดี  นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนเลขานุการกรม ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

260034 260035 260036 260037 260038 260039 260040

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  นางสาวอารี  พลดี  นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

1 IMG_2454 IMG_2460

IMG_2475 IMG_2480 IMG_2482

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา

คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเบย์วินโดว์ แอทซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ศ. นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์ ประธานคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดงาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และให้เครือข่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการกำหนดกรอบแนวทางการวางแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสหวิทยาการฯ รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างเครือข่ายในภูมิภาคต่าง ๆ และสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมที่มีผลดี ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

IMG_6262 IMG_6270 IMG_6280 IMG_6287 IMG_6294 IMG_6298

การประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ กองวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

1 IMG_1827 IMG_1828 IMG_1829 IMG_1832 IMG_1833 IMG_1837 IMG_1838