ยุทธศาสตร์ชาติ และการนำไปสู่การปฏิบัติ (ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร)

ยุทธศาสตร์ชาติ และการนำไปสู่การปฏิบัติ
Putting Thailand’s National Strategy into Action

ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร
ภาคีสมาชิก
ประเภทวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ชาติ และการนำไปสู่การปฏิบัติ Putting Thailand’s National Strategy into Action

การศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อความเป็นธรรมในสังคม (รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ)

การศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อความเป็นธรรมในสังคม

Inclusive Education for Social Justice

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา

การศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อความเป็นธรรมในสังคม

แม่เดี่ยว : กับการพัฒนาลูกยุค ๔.๐ (รศ. ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร)

บทความทางวิชาการ

แม่เดี่ยว : กับการพัฒนาลูกยุค ๔.๐

โดย รศ. ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

แม่เดี่ยว : กับการพัฒนาลูกยุค ๔.๐

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว : ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่านให้ได้ในสังคมไทยปัจจุบัน (ขวัญเนตร สุขใจ)

บทความทางวิชาการ

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว : ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่านให้ได้ในสังคมไทยปัจจุบัน

โดย ขวัญเนตร สุขใจ

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว : ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่านให้ได้ในสังคมไทยปัจจุบัน

ผูกใจลูก:กลวิธีสู่สันติสุขในครอบครัว (ดร.รัตนา บรรณาธรรม)

บทความทางวิชาการ

ผูกใจลูก:กลวิธีสู่สันติสุขในครอบครัว

โดย ดร.รัตนา บรรณาธรรม

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

ผูกใจลูก:กลวิธีสู่สันติสุขในครอบครัว

บทบาทครอบครัวในการพัฒนาคนสู่สังคม (รศ. ดร.พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์)

บทความทางวิชาการ

บทบาทครอบครัวในการพัฒนาคนสู่สังคม

โดย รศ. ดร.พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

บทบาทครอบครัวในการพัฒนาคนสู่สังคม

ครอบครัวอบอุ่น : เสาหลักที่มั่นคงของสังคม (ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์)

บทความทางวิชาการ

ครอบครัวอบอุ่น : เสาหลักที่มั่นคงของสังคม

โดย ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

ครอบครัวอบอุ่น : เสาหลักที่มั่นคงของสังคม

 

อย่ามัวแต่โต้แย้งไทยเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่า? (ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร)

อย่ามัวแต่โต้แย้งไทยเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่า?

โดยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อย่ามัวแต่โต้แย้งไทยเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่า?

ศาสตร์พระราชาสู่การลดความเหลื่อมล้ำ (ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร)

ศาสตร์พระราชาสู่การลดความเหลื่อมล้ำ

โดยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทินกร
ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ศาสตร์พระราชาสู่การลดความเหลื่อมล้ำ