ความสุขอย่างยั่งยืนของครอบครัวไทยยุคดิจิทัล (รศ. ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์)

ความสุขอย่างยั่งยืนของครอบครัวไทยยุคดิจิทัล
รศ. ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์
ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
กรรมการในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

ความสุขอย่างยั่งยืนของครอบครัวไทยยุคดิจิทัล

ครอบครัวสดใสไร้ความรุนแรง (ผศ. ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์)

ครอบครัวสดใสไร้ความรุนแรง
ผศ. ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์
กรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะคราวประชุมในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

ครอบครัวสดใสไร้ความรุนแรง

การปรับพฤติกรรมเพื่อความอยู่ดีมีสุขในครอบครัว (รศ. ดร.ธีระพร อุวรรณโณ)

การปรับพฤติกรรมเพื่อความอยู่ดีมีสุขในครอบครัว
รศ. ดร.ธีระพร อุวรรณโณ
ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม

กรรมการในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

การปรับพฤติกรรมเพื่อความอยู่ดีมีสุขในครอบครัว

“อยู่ดีมีสุข” ความหวังของครอบครัวในสังคมไทย (รศ. ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์)

“อยู่ดีมีสุข” ความหวังของครอบครัวในสังคมไทย
รศ. ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
กรรมการในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

“อยู่ดีมีสุข” ความหวังของครอบครัวในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ชาติ และการนำไปสู่การปฏิบัติ (ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร)

ยุทธศาสตร์ชาติ และการนำไปสู่การปฏิบัติ
Putting Thailand’s National Strategy into Action

ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร
ภาคีสมาชิก
ประเภทวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เสนอต่อที่ประชุมราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ชาติ และการนำไปสู่การปฏิบัติ Putting Thailand’s National Strategy into Action

การศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อความเป็นธรรมในสังคม (รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ)

การศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อความเป็นธรรมในสังคม

Inclusive Education for Social Justice

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา

การศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อความเป็นธรรมในสังคม

แม่เดี่ยว : กับการพัฒนาลูกยุค ๔.๐ (รศ. ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร)

บทความทางวิชาการ

แม่เดี่ยว : กับการพัฒนาลูกยุค ๔.๐

โดย รศ. ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

แม่เดี่ยว : กับการพัฒนาลูกยุค ๔.๐

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว : ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่านให้ได้ในสังคมไทยปัจจุบัน (ขวัญเนตร สุขใจ)

บทความทางวิชาการ

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว : ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่านให้ได้ในสังคมไทยปัจจุบัน

โดย ขวัญเนตร สุขใจ

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว : ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่านให้ได้ในสังคมไทยปัจจุบัน

ผูกใจลูก:กลวิธีสู่สันติสุขในครอบครัว (ดร.รัตนา บรรณาธรรม)

บทความทางวิชาการ

ผูกใจลูก:กลวิธีสู่สันติสุขในครอบครัว

โดย ดร.รัตนา บรรณาธรรม

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

ผูกใจลูก:กลวิธีสู่สันติสุขในครอบครัว